English version
Marianne Rugkåsa

Marianne Rugkåsa

Kort om

Marianne Rugkåsa er professor i sosialt arbeid. Hun er utdannet sosialarbeider og har phd i sosialantropologi. Hennes forskningsfelt er integrasjon i velferdsstaten, barnevern og etniske minoriteter, samt fattigdom og sosial marginalisering. Rugkåsa har bred erfaring fra etnografiske forskningsmetoder, inkluert feltarbeid og kvalitative intervjuer. Hun er gjennom undervisining og forskning engasjert i antirasistisk sosialt arbeid.

Vitenskapelige publikasjoner

Bekken, Wenche ; Rugkåsa, Marianne (2024). Liminalitet og appropriering: Antropologiske blikk på sosialt arbeid. 14 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.4

Fernandes, Ariana Guilherme ; Rugkåsa, Marianne (2023). Antirasistisk sosialt arbeid. ISBN: 9788205564633. 198 s. Gyldendal Akademisk.

Buzungu, Hilde Fiva ; Rugkåsa, Marianne (2023). Lost in culture: Language discordance and culturalization in social work with migrants. Nordic Social Work Research.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2216707

Bergheim, Berit ; Rugkåsa, Marianne (2022). Sosialt arbeid i Nav. Erfaringer fra intervensjonen helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (Holf prosjektet). 14 s. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 25.
https://doi.org/10.18261/tfv.25.2.5

Malmberg-Heimonen, Ira ; Tøge, Anne Grete ; Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2021). The child perspective within family intervention projects: a cluster-randomised study with a mixed methods design. 13 s. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977247

Rugkåsa, Marianne (2021). Fattigdom blant minoritetsetniske familier i Norge. Berg, Berit; Paulsen, Veronika (Red.). Møter mellom minoriteter og barnevernet. s. 172-185. Universitetsforlaget.

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2021). Dilemmas and conflicting pressures in social work practice. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1954884

Rugkåsa, Marianne ; Bergheim, Berit (2020). Betydningen av barns deltakelse i bekjempelse av fattigdom. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 23.
https://doi.org/10.18261/issn.0809-2052-2020-03-01

Ylvisaker, Signe ; Rugkåsa, Marianne (2020). Krysspress. Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten. ISBN: 9788205518391. 176 s. Gyldendal Akademisk.

Rugkåsa, Marianne ; Ylvisaker, Signe (2019). From culturalisation to complexity – a critical view on the cultural competence discourse in social work. 9 s. Nordic Social Work Research. Vol. 11.
https://doi.org/10.1080/2156857X.2019.1690558

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig