English version
Wenche Bekken

Wenche Bekken

Kort om

Wenche Bekken er førsteamanuensis ved OsloMet Storbyuniversitetet, Institutt for sosialfag. Hennes forskning og undervisning omfatter sosialt arbeid i helsekontekster, kunnskapsproduksjon i sosialt arbeid, profesjonsutøvelse i samarbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser, deres overgang til voksenlivet og mulighet for deltakelse i samfunnet på linje med andre. I arbeidet utforskes biomedisinske kunnskapssyn, medikalisering og psykologisering av sosiale problemer og normalitetsoppfatninger hos profesjonsutøvere med et kritisk blikk. For å belyse disse spørsmålene vektlegges både erfaringer fra barn og unges hverdagsliv, erfarigner med tjensteapparatet og profesjonsutøveres erfaringer med tjenesteyting. Ved bruk av erfaringer gis et kritisk blikk på ordninger, normer og regler som også gir rom for forbedringer av tjenester.  

Noen sentrale spørsmål er: Hvordan ivaretas sosiale aspekter for barn og unge med funksjonsvariasjon i møte med tjenestene? Hvordan ivaretar sosialarbeidere sosialfaglig forståelse i arbeid som er dominert av helseforståelser, eller fagområder hvor juss, psykologi og medisin dominerer? Hvilke forventninger stilles det til unge voksen og hvilket rom er det for funksjonsvariasjon i de forventningene som stilles til mestring av utdanning og arbeid? Hva skaper og opprettholder sosiale ulikheter for barn og unge? 

Forskningsarbeidene baserer seg i kvalitative metoder, som hun også underviser i på master og PhD kurs. 

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bekken, Wenche ; Omland, Guro Brokke (2024). Barn og barndom i transformasjon. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. Vol. 42.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.6385

Bekken, Wenche ; Rugkåsa, Marianne (2024). Liminalitet og appropriering: Antropologiske blikk på sosialt arbeid. 14 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.4

Bekken, Wenche ; Ytterhus, Borgunn; Søderstrøm, Sylvia (2021). ‘In the Next Moment I Answer, it is Not Possible.’ Professionals’ Experiences from Transition Planning for Young People. 9 s. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 23.
https://doi.org/10.16993/sjdr.783

Semb, Randi; Bekken, Wenche ; Borg, Marit (2020). Narrow Normality or Inadequate Services? Supporting Citizenship for Young Adults in Challenging Situations. Journal of Recovery in Mental Health. Vol. 4.
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/rmh/arti

Bekken, Wenche (2020). Negotiating embodied knowledge in transition to adulthood: a social model of human rights. Disability & Society.
https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1816902

Gubrium, Erika ; Bekken, Wenche (2019). Holdninger til velferd. Bruk av dybdeintervju. Aamodt, Hilde Anette; Dahl, Espen; Gubrium, Erika; Haldar, Marit; Hermansen, Åsmund (Red.). Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling. s. 212-225. Fagbokforlaget.

Bekken, Wenche (2018). Rullestoler i sosial praksis mellom barn - et rom for muligheter. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. s. 143-158. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/ https://doi.org/10.23865/noasp.34

Bekken, Wenche ; Dahl, Espen ; van der Wel, Kjetil A. (2017). Tackling health inequality at the local level: Some critical reflections on the future of Norwegian policies. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 45.
https://doi.org/10.1177/1403494817701012

Bekken, Wenche (2017). Decision-Making in Paediatric Rehabilitation: Exploring Professionals’ and Children’s Views on Decision-Making Involvement. 11 s. Children & society. Vol. 31.
https://doi.org/10.1111/chso.12218

Asbjørnslett, Mona ; Bekken, Wenche (2016). Openness to difference: Inclusion in sports occupations for children with (dis)abilities. 12 s. Journal of Occupational Science (JOS). Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/14427591.2016.1199389

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig