English version
Selma Therese Lyng

Selma Therese Lyng

Kort om

Selma Therese Lyng er seniorforsker og har en PhD-grad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Lyng har vært ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet siden 2003. Hun har bred erfaring fra ulike typer forsknings-, evaluerings- og utviklingsdesign, og har særlig kompetanse på kvalitative metoder. Hennes kjerneområder er arbeid-familie-tilpasninger og skoleforskning, med vekt på skolemiljø, mobbing og krenkelser og tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Lyng leder evalueringen av ny modell for kompetanseutvikling i skolen (2020-2025)

Forskningsprosjekter

 • Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen

  Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan flerfaglig kompetanse i skolen kan benyttes på best mulig måte. Prosjektet omfatter utvikling, utprøving og effektevaluering av tiltak for flerfaglig samarbeid i fire kommuner.

 • Evaluering av ny kompetansemodell

  Evaluering av ny kompetansemodell: desentralisert ordning for skole og yrkesopplæring, og oppfølgingsordningen.

 • Familiens utfordringer

  Barne- og familiedepartementet har gitt AFI i oppdrag å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hverdagen i barnefamilier i Norge, deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

 • Graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet

  På oppdrag fra LDO skal AFI gjennomføre et forskningsprosjekt som skal kartlegge og analysere praksiser, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven.

 • GROM − gode relasjoner og miljø i skolen

  Hvordan kan skolen bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever?

 • Skolemiljøprosjektet: En studie av elevenes psykososiale miljø

  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NOVA og AFI en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

 • UDE - Ungdomsmedvirkning

  For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, skal AFI bistå i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Oslo-skolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Lyng, Selma Therese (2020). Fellesskapende klasseledelse. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. Kapittel 6. s. 100-122. Gyldendal Akademisk.

Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (2019). Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.

Saltkjel, Therese; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Borg, Elin; Lyng, Selma Therese; Wittrock, Christian; Pålshaugen, Øyvind; Fossestøl, Knut; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research . Vol. 91.

Lyng, Selma Therese (2018). The social production of bullying: Expanding the repertoire of approaches to group dynamics. Children & society . Vol. 32.
https://rdcu.be/PcVL

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Elevenes psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet. ISBN: 9788245021912. 139 s. Fagbokforlaget.

Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (2018). Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas. Gender and Education . Vol. 30.
http://www.tandfonline.com/eprint/Z4paxhkUP3QtKZha...

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions. Liebig, Brigitte; Oechsle, Mechtild (Red.). Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Kapittel. s. 61-82. Verlag Barbara Budrich.

Lyng, Selma Therese; Stefansen, Kari (2016). Godt nok foreldreskap? Arbeid-familie-tilpasninger blant mødre og fedre i konkurranseintensive karrierejobber. Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari (Red.). Ulik likestilling i arbeidslivet. Kapittel 9. s. 179-199. Gyldendal Akademisk.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker. Brandth, Berit; Kvande, Elin (Red.). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten. Kapittel 15. s. 222-237. Universitetsforlaget.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2010). Sluttreplikk til Ragnhild Steen Jensen. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2010). Fars forkjørsrett - mors vikeplikt? Karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 51.

Lyng, Selma Therese (2010). "Mothered" and othered: (In)visibility of care responsibility and gender in processes of excluding women from high commitment professions. Simpson, Ruth; Lewis, Patricia (Red.). Revealing and Concealing Gender. Section 1. s. 76-99. Palgrave Macmillan.

Lyng, Selma Therese (2009). Is There More to "Antischoolishness" than Masculinity? On Multiple Student Styles, Gender, and Educational Self-Exclusion in Secondary School. Men and Masculinities . Vol. 11.

Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese (2009). Preferences, Constraints or Schemas of Devotion? Exploring Norwegian mothers' withdrawals from high-commitment careers. British Journal of Sociology . Vol. 60.

Lyng, Selma Therese (2007). Is there more to "antischoolishness" than masculinity?: on multiple student styles, gender and educational self-exclusion in secondary school. Men and Masculinities .

Lyng, Selma Therese (2004). Være eller lære? Om elevroller, identitet og læring i ungdomsskolen. ISBN: 82-15-00597-7. 215 s. Universitetsforlaget.

Lyng, Selma Therese; Åsgren, Gunn-Elin (2004). Den nye grunnskolelæreren og elevene hennes. Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Kapittel. s. 76-84. Gyldendal Akademisk.

Lyng, Selma Therese (2004). "- men alligavel er det ikkje gildt"? Dilemmaer i ungdomsskolens prosjektarbeid. Imsen, Gunn (Red.). Det ustyrlige klasserommet. Kapittel. s. 21-49. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig