English version
Frode Restad

Frode Restad

Kort om

Frode Restad er utdannet pedagog med doktorgrad i barn og unges kompetanseutvikling. Restad har bred kjennskap til skole- og læringsmiljø og har blant annet forsket på utviklingen av skolens nye læreplaner (LK20) og hvordan disse tas i bruk av lærere og ledere i skolen. Restads forskningsinteresser knytter seg til tema som undervisning og læreplanutvikling, sosial og faglig læring, fellesskapende praksiser og mobbing og utenforskap i barnehager og skoler. Han er spesialisert innen kvalitativ metode med vekt intervju, observasjon og dokumentanalyse, og på barn og unges deltakelse og medvirkning i forskning. Restad har bred erfaring som prosjekt- og prosessleder og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med ansvar for utredninger og kompetansetiltak innen skole- og læringsmiljø, og for regjeringens Partnerskap mot mobbing.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Fagdidaktikk

Emner

Læreplananalyse   Fagdidaktikk   Allmenndidaktikk   Læreplanteori   Fellesskapende didaktikk   Vold og mobing

Forskningsprosjekter

  • Elevers trivsel og skolemiljø

    Forskningsprosjektet skal gi ny og utfyllende kunnskap om hvilke forhold som har betydning for elevers trivsel og opplevelse av skolemiljø, hva som kan være årsaker til at elevers mistrivsel og negative opplevelser har økt de siste årene, og hvordan skoler arbeider med skolemiljøet.

  • Evaluering av ny kompetansemodell

    Evaluering av ny kompetansemodell: desentralisert ordning for skole og yrkesopplæring, og oppfølgingsordningen.

  • GROM − gode relasjoner og miljø i skolen

    Hvordan kan skolen bygge fellesskap blant elever og ansatte for å sikre et godt skole- og læringsmiljø for alle elever?

Vitenskapelige publikasjoner

Lyng, Selma Therese ; Hægeland, Linda; Aanerud, Henriette; Restad, Frode (2023). Relasjonsbygging og profesjonsutvikling for FoL i skolen. Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland (Red.). Folkehelse og livsmestring - med utgangspunkt i fagene. Universitetsforlaget.

Restad, Frode (2021). Exploring the problems and potential of curriculum-making for social learning: Implications for policy and practice. 15 s. Curriculum Journal. Vol. 32.
https://doi.org/10.1002/curj.113

Restad, Frode ; Mølstad, Christina Elde (2020). Social and emotional skills in curriculum reform: a red line for measurability?. Journal of Curriculum Studies.
https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1716391

Restad, Frode (2020). Is there a hole in the whole-school approach? A critical review of curriculum understanding in bullying research. 24 s. Nordic Studies in Education. Vol. 40.
https://doi.org/10.23865/NSE.V40.2610

Restad, Frode (2019). Revisioning the Fifth Element. Can critical realism reconcile competence and Bildung for a more sustainable twenty-first-century education?. Journal of Critical Realism. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/14767430.2019.1655254Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig