Velferdsstatens organisering

Forskergruppen Velferdsstatens organisering skal bringe frem forskningsbasert kunnskap om målrettet endrings - og utviklingsarbeid innen offentlig tjenesteyting.

Gruppen har en organisatorisk tilnærming til studiet av velferdsstaten. Forskning om institusjoner, innovasjon, læring og utvikling, styring og ledelse, diskurser, etc. står sentralt. I hovedsak anvender vi kvalitative tilnærminger og casestudier av organisasjoner, organisatoriske prosesser eller interorganisatoriske nettverk og samhandlingsrelasjoner. Disse suppleres gjennom samarbeid med kvantitativt orienterte forskningsmiljøer. Tilnærmingen er egnet til å forstå hvordan det lokale nivået og tjenesteutøverne i praksis både former og formes av sine omgivelser.