English version
Bilde av en smilende eldre dame som jobber på datamaskin hjemmefra.

REFLEX – Fleksibel arbeidstid og deltagelse i arbeidslivet

I REFLEX undersøker vi sammenhengen mellom arbeidstidsfleksibilitet og arbeidsinkludering.

Forskningsprosjektet REFLEX undersøker hva arbeidstidsfleksibilitet betyr for arbeidshelse og arbeidsdeltakelse. Prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig politikkutforming for arbeidslivet:

Hva er nødvendig for å opprettholde de inkluderende aspektene ved fleksible arbeidstidsordninger og samtidig forhindre utfordringene ved konstant tilkobling og utflytende grenser mellom jobb og fritid?

Vi ser nærmere på lærere

Lærere er en yrkesgruppe som sliter med økende frafall og som får arbeidshverdagen utfordret av stadig mer utflytende grenser mellom jobb og fritid.

Vi utforsker både ubunden arbeidstid og hvordan digitale kommunikasjonsmidler i økende grad gir lærerne mulighet til å arbeide utenfor arbeidsplassen og på kveldstid og i helgene.

Prosjektet skal belyse problemstillinger lærere og skoler står i og er opptatt av. 

Undersøkelse i Utdanningsforbundet

AFI utfører nå en spørreundersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i Oslo. Undersøkelsen ble sendt på e-post den 8. mars med avsender «Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet» og «feedback@questback.net». Vi håper så mange som mulig bidrar til prosjektet ved å delta i undersøkelsen! 

Det er også et mål at kunnskapen skal ha overføringsverdi til andre yrkesgrupper og kunne danne et grunnlag for fremtidig politikkutvikling når det gjelder arbeidsmiljø, arbeidstid og arbeidsinkludering.

REFLEX består av seks deler

 1. Hvordan regulere fleksibilitet? 
  Vi skal analysere sentrale lover, avtaler, forarbeider og argumenter i debatter om arbeidstidsfleksibilitet. 
 2. Fleksibilitet – praksis og muligheter 
  Vi skal ha jevnlige samarbeidsmøter med lærere og ledere for å utforske ulike tilgjengelighetspraksiser og mulige grensesettingsstrategier.
 3. Hva er lærernes egne erfaringer med arbeidsfleksibilitet?
  Vi sender ut to spørreundersøkelser til lærere som er med på å utforske ulike tilgjengelighetspraksiser – og lærere som ikke er med.
 4. Hva finner vi ut sammen?
  Vi gjennomfører intervjuer ved skolene som er med, i to omganger.
 5. Hva tenker og mener arbeidstakere i andre land? 
  Vi undersøker holdninger til digital tilkobling til jobb i flere land.
 6. Hva bør gjøres?
  Vi har årlige læringsplattformer med alle prosjektpartnerne, der vi skal legge til rette for gjensidig læring samt kvalitetssikre at utviklingen av design og gjennomføring av analysene våre leder frem til relevante og treffsikre tiltak og anbefalinger for videre politikkutforming.

Hvordan rigge lov- og avtaleverk for fremtiden?

Det er viktig å se problemstillingene i REFLEX opp mot regulering av arbeidstid. Hvordan fungerer Arbeidsmiljøloven og eksisterende arbeidstidsavtaler i en ny digital virkelighet? I prosjektet utforsker vi møtet mellom lov- og avtaleverk og virkeligheten ute på arbeidsplassene.

Vi ønsker å synliggjøre overfor beslutningstakere hva som oppfattes som mulig og gjennomførbart ute i arbeidslivet. Et aktuelt eksempel er de pågående diskusjonene om en lovfesting av arbeidstakeres rett til å logge av fra arbeidet.

 • Kontakt

  Laster inn ...
 • Prosjektmedarbeidere

  Laster inn ...

Nyheter fra prosjektet

Kvinne jobber på laptop mens det ser ut som om hun egentlig er på ferie
Fleksibilitet kan være et tveegget sverd

Nytt NFR-prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet skal undersøke hva politiske virkemidler og rettslig regulering betyr for arbeidstakeres helse og deltakelse i arbeidslivet.