English version
Tanja Haraldsdottir Nordberg

Tanja Haraldsdottir Nordberg

Forskningsprosjekter

 • Familiens utfordringer

  Barne- og familiedepartementet har gitt AFI i oppdrag å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hverdagen i barnefamilier i Norge, deres opplevelse av støtteordninger, deres muligheter for å oppnå balanse mellom arbeid, familieliv og omsorgsoppgaver, tilgang på sosial støtte og avlastning i omgivelsene, og spesielle utfordringer for aleneforeldre.

 • Flex-IT – en kvalitativ og kvantitativ studie av teknologibruk på tvers av jobb og hjem

  I Flex-IT-prosjektet skal vi undersøke teknologibruk på tvers av jobb- og privatsfærene, og finne ut i hvilken grad, når og for hvem smartteknologi er helsefremmende eller helseskadelig.

 • Graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet

  På oppdrag fra LDO skal AFI gjennomføre et forskningsprosjekt som skal kartlegge og analysere praksiser, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven.

 • Lokal rettshjelp for barnefamilier

  Prosjektet vil bidra til å heve folks levekår, fysiske og psykiske helse gjennom å bistå med lokal rettshjelp og rettighetsinformasjon.

Vitenskapelige publikasjoner

Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Andreassen, Tone Alm (2020). Challenging professional control? Reforming higher education through stakeholder involvement. Journal of Education and Work . Vol. 33.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639...

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). «Arbeidsgivers ansvar for likestilling i arbeidslivet - en kvalitativ studie av hvordan ledere forholder seg til likestillingshensyn når de tilrettelegger for ansattes bruk av omsorgsrettigheter». Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 43.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2019). Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics. Acta Sociologica . Vol. 62.

Nordberg, Tanja Haraldsdottir (2018). Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 59.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig