Sammenhenger mellom heltid/deltid og sykefravær

Formålet med prosjektet er å oppsummere eksisterende kunnskap om sammenhenger mellom heltids-/deltidsarbeid/stillingsbrøk og sykefravær, fortrinnsvis fra norsk kommunesektor og ved behov ved nordisk offentlig sektor.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å se to store utfordringer for norske kommuner i sammenheng:

Høyt sykefravær

På den ene siden er det noe av sykefraværet som er høyt. Sykefraværet i kommunal helse- og omsorgssektor er godt over de fleste andre større sektorer av arbeidslivet1. Også om vi bare ser på kvinners sykefravær er forskjellen fra gjennomsnittet betydelig. Det er det legemeldte og lengre sykefraværet som er dominerende i antall dager med fravær.

Høy andel på deltid

På den annen side har sektoren en høy andel arbeidstagere som arbeider deltid. Deltid har noen negative effekter i form av redusert ressursutnyttelse, svakere arbeidsmiljø og svakere vilkår for kompetanseheving, og mere heltid forventes å bøte på dette (Moland og Bråthen 2021).

Andelen på deltid i kommunesektoren generelt har sunket de siste årene2, men ligger fremdeles godt over snittet for alle arbeidstagere. Både SSB s Arbeidskraftsundersøkelse3 og YS Arbeidslivsbarometer (Ingelsrud mfl 2022) viser at mange arbeidstagere fremdeles er på ufrivillig deltid.

På den annen side viser det samme barometeret (side 56-57) at en ikke ubetydelig andel av de ansatte generelt ønsker å jobbe noe mindre selv om de skulle få en tilsvarende reduksjon i lønn.

Oppgaveløsning

Første steg er å samle inn litteratur, og her er det viktig å skille mellom fagfellevurdert litteratur og grålitteratur, da søkeprosessen er klart forskjellig. Vi har identifisert følgende oppgaver som vil måtte gjennomføres til dels parallelt:

Oppgave 1. Internasjonal fagfellevurdert litteratur

Her vil vi utvide søket til Bernstrøm og Houske (2018).

Oppgave 2. Norsk fagfellevurdert litteratur

Det neste steget vil være å søke i norsk fagfellevurdert litteratur.

Oppgave 3. Norsk grålitteratur

Vi vil søke grålitteratur (rapporter med mer) i Norge. Vi vil videre gå inn på hjemmesidene til de konkrete FoU-institusjonene som vi vet eller antar har interessert seg for våre problemstillinger.

Oppgave 4. Nordisk litteratur

Vi vil søke i Danmark, Finland og Sverige etter og parallelt med de norske søkene, og med lignende
metodikk.

Kontakt

Laster inn ...