Arbeidsavklaringspenger - en sammenstilling og oppsummering av kunnskap på området

Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å gi oversikt over forskningslitteraturen om og relatert til arbeidsavklaringspenger.

Siden arbeidsavklaringer (AAP) ble innført 1. mars 2010, har det blitt utført en rekke studier som belyser ulike sider ved AAP. Dette har blant annet omfattet:

Forskningen på arbeidsavklaringspenger har vært betydelig, men det har ikke vært gitt noen samlet og systematisk framstilling av kunnskapen som har vært produsert, og av hva det mangler kunnskap om. 

Metode

Kunnskapsoppsummeringen vil bli gjennomført i form av en scoping review (ScR). ScR er en fleksibel og systematisk litteraturstudie som har til hensikt å kartlegge hva som finnes av forskning/kunnskap om et avgrenset tema/område for å kunne gi oversikt over kunnskapsfeltet, peke på kunnskapshull og implikasjoner for praksis og videre forskning (Arksey & O’Malley, 2005).

Prosjektet har tre deler. I første del kartlegger vi litteraturen ved hjelp av bibliometriske analyser for å blant annet gi et bilde av hvilke temaer og populasjoner det forskes på, hvilke metodiske tilnærminger som er brukt og hvilke forskningsmiljøer som har forsket på de ulike temaene relatert til AAP. 

I tillegg skal det gjøres en substansiell gjennomgang av hva som finnes av kunnskap på de ulike områdene i forskningsfeltet, en gjennomgang av hvilke tiltak/tjenester innen AAP ordningen som har ønsket effekt, og om mulig en analyse av hvor sterke disse effektene eventuelt er (metaanalyse) (del to). Endelig tar vi sikte på å analysere hva som er kunnskapshullene i forskningsfeltet (del tre).

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...

Kontakt

Laster inn ...