Effektevaluering av individuell jobbstøtte for unge (IPS-ung)

Prosjektet skal evaluere effekten av individuell jobbstøtte for unge, kalt IPS-ung.

Evalueringen skal vektlegge kvaliteten på implementeringen av tiltaket, samt undersøke om det bidrar til at deltakerne kommer i arbeid, utdanning eller lærlingeløp. Prosjektet legger også vekt ved å identifisere suksesskriterier og å videreutvikle IPS-tjenestene, spesielt gjennom å undersøke samarbeid mellom IPS-tjenestene og utdanningssektoren.

Målgruppen for IPS-ung er personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, samt ungdommer med nedsatt funksjonsevne. 

Sentrale problemstillinger

Grunnlaget for oppdraget er regjeringens utprøving av IPS-ung med 113 etablerte stillinger i til sammen 43 tjenester. Prosjektet har tre sentrale problemstillinger:

  1. I hvor stor grad kommer deltakerne i IPS-ung i jobb, lærlingeløp, eller utdanning?
  2. Hva bidrar til gode resultater ved overgang til utdanning? 
  3. Hvilken betydning har trohet til IPS-metodikken for deltakernes måloppnåelse? 

Skal undersøke deltakernes erfaringer

I prosjektet kombinerer vi både kvalitative og kvantitative data og metoder. Vi benytter registerdata for å studere om IPS-deltakerne kommer i ordinært arbeid, lærlingeløp eller utdanning. Vi vil også gjennomføre spørreundersøkelse og intervjuer for å undersøke deltakernes erfaringer med IPS-ung. 

Spørreundersøkelse og intervjuer med jobbspesialister og samarbeidspartnere vil bidra til en forståelse av hvordan tjenestene samarbeider om økt utdanning, hvilke hindringer de møter på og gode grep for å løse dem.  

Vi vil videre undersøke metodetrohet gjennom skåringer fra kvalitetsrapporter, samt observasjoner av et utvalg av kvalitetsevalueringer. På aggregert nivå vil vi også undersøke sammenhengen mellom kvalitetsskår og de unges overgang til arbeid, utdanning og lærlingeløp.

Målet med tjenesten Individuell jobbstøtte (IPS) er å hjelpe personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer, som ønsker å delta i arbeidslivet, ut i ordinært, lønnet arbeid. Les mer om IPS på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (napha.no).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Sluttrapport

    Ira Malmberg-Heimoen, Magne Bråthen, Kjetil Frøyland, Øystein Spjelkavik og Anne Grete Tøge (2024) Evaluering av IPS ung (oda.oslomet.no). AFI-rapport 2024:01