English version
Idunn Seland

Idunn Seland

Kort om

Idunn Seland er ph.d. i sosiologi med hovedfag i statsvitenskap, med spesialisering i politikk for medborgerskap og integrasjon i velferdsstaten. Forskningsinteresser er skolepolitikk og utdanning. I perioden 2020-2023 er Seland tilknyttet to større forskningsprosjekter, hvorav det ene tar for seg demokratiundervisningen i skolen og det andre handler om digitaliseringen av barn og unges hverdag. Seland har ledet flere forskningsbaserte evalueringer av skole- og velferdspolitiske tiltak. Hun arbeider kvalitativt, men samarbeider ofte med kvantitativt orienterte forskere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Medborgerskap   Ungdom   Utdanningspolitikk   Integrasjonspolitikk   Skole

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research .

Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 1.

Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 96.
https://www.researchgate.net/publication/334050810...

Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (2018). Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?. Acta Didactica Norge . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/11250/2580004

Seland, Idunn; Huang, Lihong (2018). Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.

Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (2018). Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. Tidsskrift for ungdomsforskning . Vol. 18.
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-...

Hovdhaugen, Elisabeth; Vibe, Nils; Seland, Idunn (2017). National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy .
http://hdl.handle.net/11250/2442360

Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth (2017). National tests in Norway: An undeclared standard in education? Practical and political implications of norm-referenced standards. Blömeke, Sigrid; Gustafsson, Jan-Eric (Red.). Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Chapter 10. s. 161-179. Springer.

Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (2016). Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Vibe, Nils (2015). Mellom resultatstyring og profesjonsverdier. Nordisk Administrativt Tidsskrift . Vol. 92.
https://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig