English version
Marlene Persson

Marlene Persson

Kort om

Marlene Persson er doktorgradsstipendiat ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Persson forsker på ungdoms deltagelse i idrettslag med spesiell interesse for 1) hvordan retningslinjene for ungdomsidretten utøves lokalt, 2) ungdoms muligheter for medbestemmelse, 3) hvordan kjønnsulikheter innenfor idretten oppleves av unge jenter og 4) hvorvidt organiseringen i idrettslagene er godt egnet til å levere fysisk aktivitet til flest mulig. Hun er tilknyttet prosjektet "Idrettens posisjon i ungdomstida" . I tillegg er hun redaksjonssekretær for Tidsskrift for Ungdomsforskning.

Persson har en MA i sosiologi (2014) fra Universitet i Oslo, hvor hun skrev om legers flerfaglige arbeid på sykehus. Hun har arbeidet som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo og som forskningsassistent for Utelivsstudien gjennomført av SIRUS. Etter det har hun arbeidet tre år i idretten.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Ungdom   Idrett   Kvalitative forskningsmetoder

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv

    Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.

  • Idrettens posisjon i ungdomstida

    Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

  • Ungdata

    Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

Vitenskapelige publikasjoner

Persson, Marlene (2022). Playing without goals: gendered practices in recreational youth football. 17 s. Journal of Youth Studies .

Persson, Marlene; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2020). Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt?. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/2727038

Persson, Marlene; Espedalen, Lars Erik; Stefansen, Kari; Strandbu, Åse (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved?. 13 s. Sport, Education and Society .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig