English version

Koronapandemiens langsiktige konsekvenser for elever på ungdomstrinnet

Vi vil undersøke hvordan skolene arbeidet for å dempe den negative påvirkningen av pandemien og langtidskonsekvenser for ulike elevgrupper.

Koronapandemien hadde stor innvirkning på både opplæringssituasjonen og livssituasjonen til ungdomsskoleelever.

Selv om alle ungdomsskoleelever i Norge ble berørt av pandemien, var det også betydelig variasjon i smitte, tiltaksbyrde og skolenes tilnærming mellom kommuner.

Den foreløpige kunnskapen viser også at det særlig var sårbare eller marginaliserte elever som var mest utsatt for negative konsekvenser av smittevernstiltakene.

Gjennom en flermetodisk tilnærming, bestående av både kvalitative analyser av intervjuer elever, lærere og skoleleder, og kvantitative analyser av ulike datakilder vil forskere fra NOVA og NIFU i dette prosjektet undersøke skolenes praksis og langtidskonsekvenser for elevene med spesiell vekt på kartlegging av geografisk og sosial variasjon.

Vi vil også identifisere læringspunkter fra pandemien som potensielt kan benyttes til å styrke opplæringskvalitet og kriseberedskap i fremtiden.