Barn og unges fritid i et likestillingsperspektiv

Prosjektet skal kartlegge forskning fra de siste ti år (2008-2018) som på ulike måter behandler barn og unges fritid i kombinasjon med kjønn og kjønnsstereotyper.

Eksempler på kjønnsstereotyper er normer, forestillinger, praksiser og strukturer knyttet til kjønn. Kunnskapsoppsummeringen skal diskutere i hvilken grad slike størrelser gjør seg gjeldende for gutter og jenters deltakelse og valg innenfor fritidsfeltet.

I kunnskapsgjennomgangen vil vi arbeide med systematiske søk i biblioteksdatabaser, internett samt gjennomgå litteraturlister i publiserte artikler og rapporter. Hovedvekten av litteratursøk vil dreie seg om forskning som gjelder Norge og øvrige skandinaviske land. I forlengelse av selve kunnskapsoppsummeringen skal NOVA ved hjelp av samarbeidspartnere i organisasjons-Norge samle inn og systematisere en oversikt over tiltak som dreier seg om likestilling mellom gutter og jenter i barn og ungdoms fritidsaktiviteter.

Kunnskapsoppsummeringen skal leveres til #UngIDag-utvalget, et offentlig oppnevnt utvalg, som skal utrede likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer. Utvalget skal levere sin innstilling til Barne- og likestillingsdepartementet høsten 2019. 

 

  • Prosjektdeltakere

     

      Laster inn ...