Patrick Lie Andersen

Patrick Lie Andersen

Kort om

Patrick Lie Andersen er forsker III ved NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han er MA i sosiologi (2009) fra Universitetet i Oslo og er nå PhD-student samme sted. Hans forskning retter seg mot sosial ulikhet generelt, med et spesielt fokus på ungdoms livssituasjon, sosial ulikhet, sosial klasse, utdanning, urbane områder og sosiale eliter. Andersen var prosjektleder for ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Han jobber nå med et prosjekt om ungdom og bosituasjon for Husbanken, og er prosjektleder for Ung i Bydel Grorud.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kvantitative forskningsmetoder, Eliter, Sosial ulikhet, Ungdom, Utdanning, Ung i Oslo

Forskningsprosjekter

 • Hvem bruker fritidsklubber og ungdomshus? En kartleggingsstudie

  Prosjektet skal kartlegge hva som kjennetegner ungdom som bruker fritidsklubber og ungdomshus med hensyn til faktorer som har betydning for folkehelse.

 • Idrettens posisjon i ungdomstida

  Ungdatasenteret ved NOVA/OsloMet og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig forskningssamarbeid for å studere ungdoms idrettsdeltakelse.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

 • Unpacking the modern working class: Life chances, social cohesion and recognition in an age of migration

  Prosjektet stiller fire sentrale spørsmål som handler om å beskrive dagens arbeiderklasse, samt å undersøke de politiske orienteringene, hverdagserfaringene og medierepresentasjonene som hefter seg ved den.

 • Ung i Oslo 2018

  På oppdrag fra Oslo kommune skal NOVA gjennomføre ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2018. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006, 2012 og 2015).

 • Ungdom, bolig og sosial ulikhet

  Prosjektet skal bidra til ny kunnskap om ungdoms bosituasjon og sosial ulikhet. Nærmere bestemt skal prosjektet analysere sammenhengen mellom ungdommenes bosituasjon og deres livskvalitet og levekår.

 • Utsatt skoleungdom

  Familie, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Ungdomsforskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig viser forskning at noen ungdommer ikke er like godt sosial integrert. I dette prosjektet retter vi oppmerksomheten mot ungdom som har det vanskelig hjemme, mangler venner og som mistrives på skolen.

 • Ung i Oslo 2015

  På oppdrag fra Oslo kommune gjennomførte NOVA ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med tre tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996, 2006 og 2012).

 • Evaluering av oppfølgingsprosjektet i NY GIV

  NOVA evaluerer oppfølgingsprosjektet i Ny GIV-satsingen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Vitenskapelige publikasjoner

Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 3.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (2018). Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms?. International Review for the Sociology of Sport .
http://journals.sagepub.com/eprint/CaxkzcgsKcBCnt7...

Andersen, Patrick Lie; Pedersen, Willy; Bakken, Anders (2017). Russetid i Oslo. Hvem deltar? Hvem feirer hardest?. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 14. s. 307-323. Cappelen Damm Akademisk.

Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology . Vol. 51.
http://hdl.handle.net/11250/2483123

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012. Ljunggren, Jørn (Red.). Oslo - ulikhetenes by. Kapittel 3. s. 57-80. Cappelen Damm Akademisk.

Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (2017). Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 1.
http://hdl.handle.net/11250/2500294

Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (2016). "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser. Sosiologi i dag . Vol. 46.
http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/130...

Ljunggren, Jørn; Andersen, Patrick Lie (2015). Vertical and Horizontal Segregation: Spatial Class Divisions in Oslo, 1970–2003. International Journal of Urban and Regional Research . Vol. 39.

Andersen, Patrick Lie (2014). Den norske politiske eliten. Sammenhengen mellom politiske posisjoner, klassebakgrunn og utdanning. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 9. s. 144-164. Universitetsforlaget.

Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn (2014). Klasser og eliter. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. 2. s. 25-38. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig