English version
Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten

Kort om

Monika Grønli Rosten er sosialantropolog og forsker I ved Ungdomsseksjonen, NOVA/OsloMet. Rosten har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2015) hvor hun skrev om sted og tilhørighet blant unge basert på langvarig etnografisk feltarbeid i Groruddalen. Rosten har forsket på temaer som oppvekst og ungdomskultur, minoritetsstigma, utsatte nabolag og områdeløft, ungdomskriminalitet og utenforskap, vold i nære relasjoner samt ungdomsmedvirkning og med-forskning. Hun er for tiden tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner, med prosjekter om sosial kontroll i utsatte nabolag og pardannelse på tvers av etniske og religiøse grenser. Rosten leder også den norske forskerteamet i et internasjonalt komparativt forskningsprosjekt om muslimers erfaringer med negative stereotypier i Europa (QUEST).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Kjønn   Etnisitet   Familie   Ungdomskultur   Identitet   Minoritetsungdom   Velferdsstaten   Groruddalen   Vold i nære relasjoner   Tilhørighet og sted

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Rosten, Monika ; Aarset, Monica Five (2024). «You represent, man!» Minority-Norwegian strategies for stigma management. 15 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.3

Rosten, Monika (2024). Revisiting the “Asian Gang” in Southern London and Eastern Oslo. Ethnic and Racial Studies.
https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2358513

Rosten, Monika ; Tolstad, Ingrid M. (2021). Samlokaliserte, samorganiserte og samskapte ungdomstilbud - en utopi?. Hagen, Aina Landsverk (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 197-221. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.150

Bjørnholt, Margunn; Rosten, Monika (2021). Male victims of violence and men’s rights struggles: a perfect match?. Gottzén, Lucas; Bjørnholt, Margunn; Boonzaier, Floretta (Red.). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Rosten, Monika ; Hagen, Aina Landsverk ; Tolstad, Ingrid M. (2021). Fra tynn til tykk medvirkning: Unge medforskere som lokale kunnskapsprodusenter. Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt (Red.). Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. s. 43-73. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/https://doi.org/10.23865/ noasp.15

Aarset, Monica Five ; Smette, Ingrid ; Rosten, Monika (2021). Thinking through generation: On parenting and belonging among adult children of immigrants in Norway. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 79-95. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-5

Rosten, Monika Grønli ; Smette, Ingrid (2021). Pragmatic, pious and pissed off: young Muslims girls managing conflicting sexual norms and social control. 16 s. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2021.1981841

Sletten, Mira Aaboen ; Rosten, Monika ; Vogt, Kristoffer Chelsom (2021). Svartmaling av gutter og sykeliggjøring av jenter. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. s. 87-110. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.142

Rosten, Monika (2020). En (tro)verdig utsatt? Menns fortellinger om vold fra en kvinnelig eller mannlig partner. Bredal, Anja; Eggebø, Helga; Eriksen, Astrid (Red.). Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. s. 87-106. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.99

Rosten, Monika (2019). Cultivating ethical negotiations or fetishising consent in BDSM. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429467608

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig