Visuell kartlegging av oppvekstfeltet i Bydel Alna

Forskere ved AFI/NOVA, i samarbeid med Avdeling Oppvekst og lokalsamfunn Bydel Alna, vil i dette prosjektet utarbeide et «giga map» og en visuell rapport som kartlegger sammenhenger i bydelens arbeid i oppvekstfeltet.

Bydel Alna har over flere år satset på og prioritert utvikling av det forebyggende arbeidet for barn og unge. Det forebyggende arbeidet i Alna har i sum resultert i færre omfattende barneverntiltak og begrenset utenforskapet blant bydelens unge, i tråd med ambisjonene for oppvekstreformen. De forebyggende tiltakene er hver for seg også godt faglig og lokalt forankret og kan vise til gode resultater og evalueringer. 

Samtidig har bydelen en høyere andel av barn og unge og etniske minoriteter kombinert med til dels store levekårsutfordringer, sammenliknet med Oslo kommunes totalbefolkning, og dermed store og utfordrende oppgaver foran seg.

Regjeringen lanserte i Meld. St. 5 (2022-2023) Langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning 2023-2032 (LTP) et samfunnsoppdrag om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Her pekes det på behovet for innovasjon og langsiktige samarbeidsstrukturer mellom kommuner og forskningsmiljøer som understøtter kunnskapsutvikling i kommunene. 

I denne konteksten har Bydel Alna identifisert et behov for å skape en mer helhetlig og systematisk modell for den forebyggende innsatsen gjennom å utforske et partnerskap med forskningsmiljøer ved OsloMet. 

Nå i første omgang ønsker bydelen forskernes hjelp til å utarbeide en samlet visuell oversikt over oppvekstrelaterte innsatser og prosjekter, samt koblingene mellom dem, for å sikre at de sammen understøtter felles mål og verdier og fungerer godt som en helhet. 

Forskere ved AFI/NOVA, i samarbeid med Avdeling Oppvekst og lokalsamfunn Bydel Alna, vil i dette prosjektet utarbeide et «giga map» og en visuell rapport som kartlegger sammenhenger i bydelens arbeid i oppvekstfeltet. Målet vil være å utarbeide et fremtidig dialogverktøy som både kan brukes internt i bydelen og i fremtidig innovasjonsarbeid med forskningsmiljøer.
 

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartner

    Avdeling Oppvekst og lokalsamfunn i Bydel Alna