Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter i Norge

Dette prosjektet undersøker hvordan etniske og religiøse minoriteter i Norge opplever det å være mor og far for «store barn» og ungdom.

Spørsmålene skal undersøkes gjennom kvalitative intervjuer med mødre og fedre som regner seg som del av en etnisk og/eller religiøs minoritet i Norge.  

En bakgrunn for prosjektet er kritikk mot at offentlige institusjoner og tjenester på familie- og oppvekstområdet er tilpasset majoritetsfamilier. En annen bakgrunn er myndighetenes bekymringer rundt likestilling og barn og unges manglende selvbestemmelse i enkelte minoritetsfamilier.

Prosjektet skal bidra til forskningsbasert kunnskap om ulike former for foreldreskap i det norske samfunn, med utgangspunkt i foreldres perspektiv. Det overordnede målet er å bidra til utviklingen av likeverdige tjenester, tiltak og innsatser på familie- og oppvekstområdet.