English version

Familievernet: Likeverdig tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning?

Forskerne skal undersøke hva det innebærer for familievernkontorene å gi et likeverdig tjenestetilbud i ulike lokale kontekster, og hvilke utfordringer det innebærer å tilby likeverdige tjenester.

Målet for familievernets virksomhet er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien gjennom å gi et tilbud om behandling og rådgiving. Målet er å styrke gode familierelasjoner og bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Per i dag finnes det 42 familievernkontorer, med avdelinger plassert på 90 ulike steder i Norge.

Et overordnet mål med familievernet er å gi likeverdige tjenester til familier i hele landet, og vi tar derfor sikte på å besvare følgende overordnede problemstillinger i forskningsprosjektet: 

  1. Hva innebærer det å gi et likeverdig tjenestetilbud i ulike lokale kontekster?
  2. Hvilke særlige utfordringer ligger det i å tilby likeverdige tjenester til berørte av vold (utsatt/utøver), til barn og unge, og til grupper av befolkningen som av ulike årsaker kan oppleve at tjenesten i mindre grad er tilpasset deres behov?

Dette prosjektet bygger videre på funn fra forskningsprosjektet «Familievernets arbeid i saker med vold».

Fire underprosjekter

Forskingsprosjektet er inndelt i fire underprosjekter: 

  1. Å få et overordnet teoretisk grunnlag ved å utvikle kunnskap om familieforståelser i familievernet og å bruke familievernet som linse for å undersøke den norske velferdsstatens familieforståelse i skjæringspunktet mellom tjenestens institusjonelle og terapeutiske egenart, en mangfoldig befolkning og familiepolitiske signaler og retningslinjer.
  2. På hvilke måter har fagutviklingsarbeidet på vold bidratt til endring i tjenesten, og hvordan opplever brukerne det tilbudet de får som berørte av vold i nære relasjoner?
  3. Hvordan er familievernet tilpasset barn og unge som brukere?
  4. Hvordan er familievernet tilpasset en mangfoldig befolkning?

Data og metode

For å besvare disse spørsmålene skal vi i prosjekt 1 gjennomføre en dokumentanalyse. Prosjektene 2, 3 og 4 skal besvares ved hjelp av en dybdestudie i 4-6 utvalgte kontorer av ulik størrelse og organisering, med ulikt befolkningsgrunnlag og ulike lokale forutsetninger for samarbeid på tvers av tjenester.

Hensikten med en slik fremgangsmåte er å studere hva slags muligheter og begrensninger for likeverdig tjenestetilbud som ligger i lokale rammebetingelser og tilpasningsformer ved kontorene. Ved hvert kontor skal vi gjøre deltakende observasjon, gjøre intervjuer og fokusgrupper med ansatte.

Vi skal gjøre telefonintervjuer/fokusgrupper med lokale samarbeidspartnere og intervjuer/fokusgrupper med brukere i egenskap av å være berørte av vold (2), være barn og unge / foreldre (3) og eller brukere fra grupper som er underrepresenterte i familievernet (etniske og religiøse minoriteter, LHBTI-personer etc.) (4).

Aktuelt fra prosjektet

En samtale mellom mor, far og et tenåringsbarn i samtale med en ansatt fra familievernet.
Skal også barn og unge få hjelp på familievernkontoret?

Det er både fordeler og ulemper ved det, ifølge en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Samtidig peker forskerne på spesielt én ting som må på plass først.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet må styrke sitt mangfoldsarbeid for å sikre et likeverdig tjenestetilbud

Det må organiseres og styres slik at de ansatte har de verktøy som trengs i møte med en mangfoldig befolkning, viser ny studie fra OsloMet.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

En alvorlig far bærer sin unge sønn
Slik gikk det da familievernkontorene stengte dørene under koronavåren

NOVA-forskere har sett på hvordan nedstengningen påvirket familier med problemer.