Familievernets arbeid i saker med vold

Prosjektet skal kartlegge familievernets arbeid i møte med vold i nære relasjoner, slik det oppleves fra ulike ståsteder i tjenesten.

Forskerne skal løfte frem aktuelle problemstillinger og dilemmaer som oppstår i dette arbeidet med tanke på tjenestens voldsforståelser, rammebetingelser, organisering og samarbeid på tvers av tjenester.

Den kvalitative undersøkelsen omfatter deltakende observasjon i møter hvor vold tematiseres, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt kontorbesøk og dybdeintervjuer med ansatte i ulike deler av tjenesten. Materialet blir analysert og presentert i form av en forskningsrapport.

Kunnskapen som frembringes i prosjektet skal benyttes til å peke på kunnskapsbehov og aktuelle problemstillinger for fremtidig forskning.

Forskningsprosjektet «Familievernet: Likeverdig tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning» er basert på funn fra prosjektet.