Monica Five Aarset

Monica Five Aarset

Kort om

Monica Five Aarset er forsker II ved NOVA, seksjon for forskning om Barndom, familie og barnevern. Hun er sosialantropolog og har PhD-grad fra Universitetet i Oslo (2015). Aarset arbeider med forskningsspørsmål i spenningsfeltet etnisitet, generasjon, kjønn, familie migrasjon og offentlige instanser. Hun har gjort flere studier angående kjønn og generasjon i minoritetsfamilier. PhD-avhandlingen hennes omhandler familieliv blant etterkommere av innvandrere fra Pakistan og India i Norge. Hun har også arbeidet med forskningsprosjekter angående barn i utlendingsfeltet, asylsøkere og levekår/livssituasjon for tatere/romanifolk.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Kjønn, Migrasjon, Religion, Familie, Integrasjon, Generasjoner

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aarset, Monica Five (2017). Conditional belonging: Middle-class ethnic minorities in Norway. Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard (Red.). Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. 13. s. 291-313. Palgrave Macmillan.

Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag. Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa; Plesner, Ingvill Thorson (Red.). Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. 10. s. 201-218. Cappelen Damm Akademisk.

Aarset, Monica Five (2016). Transnational practices and local lives. Quran courses via Skype in Norwegian-Pakistani families. Identities: Global Studies in Culture and Power . Vol. 23.
http://hdl.handle.net/10642/2841

Aarset, Monica Five (2010). Minoritetsrådgivere ved videregående skoler - et møte mellom ulike sektorområder. Bedre Skole .

Lidén, Hilde; Aarset, Monica Five (2010). Barns uttalerett på utlendingsfeltet. Kjørholt, Anne Trine (Red.). Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. -. s. 192-209. Universitetsforlaget.

Aarset, Monica Five (2007). Unge muslimer i Norge. Nye handlingsrom. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig