Evaluering av rituell omskjæring av gutter – RITOM

Evalueringen skal frembringe forskningsbasert kunnskap om hvorvidt Lov om rituell omskjæring av gutter (Lov -2014/06-20-40) fungerer etter hensikten; nemlig om loven sikrer barnas fysiske og psykiske helse under og etter inngrepet, samt at tilbudet ikke fortrenger annen nødvendig helsehjelp.

Hovedproblemstillinger er:

Evalueringen skal baseres på intervjudata fra helseregionene, fra de helseforetakene som utfører inngrepet, fra religiøse ledere og fra foreldre. Videre skal den baseres på innhenting av kvantitative helsedata om omfang og metode for inngrepene. Prosjektet er organisert i 6 faser og løper fra 2017 til 2020.

Rituell omskjæring av gutter og loven som regulerer denne praksisen er sterkt debattert og evalueringen har stor relevans for myndighetenes  mulighet til å vurdere lovens funksjon på et forskningsmessig grunnlag.

Evalueringen skal gjennomføres over 3 år  av et team bestående av prosjektleder og sosialantropolog Ada I Engebrigtsen, med sosialantropolog Monica Five Aarseth, religionshistoriker Nora Stene (UiO), sosiolog Kristian Heggebø og statsviter Henning Øien.