Barndom, familie og barnevern

Forskning på barndom, familie og barnevern ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA er rettet mot både behov og virkninger av ulike velferdstjenester med et særlig blikk rettet mot barn og unge i barnevernet, barn og unge med minoritetsbakgrunn, familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne samt vold i nære relasjoner.

Ikke alle barn og unge har trygge og gode oppvekstvilkår. Disse barna og ungdommene løper en stor risiko for å komme i en vanskelig og utsatt situasjon i oppveksten og som voksen. En rekke velferdstjenester har som formål å identifisere og hjelpe disse barna og ungdommene. Et slikt formål krever oppdatert kunnskap om ulike former for barndom og familieliv samt ulike behov for hjelp.