English version

Barndom, familie og barnevern

Hvilke forutsetninger må være til stede for en god og trygg barndom og oppvekst? Hvilken rolle spiller det offentlige og familien i barnas liv? Slike spørsmål er utgangspunktet for vår forskning om barn, familier og barnevern.

Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern ved forskningsinstituttet NOVA retter oppmerksomheten mot velferdstjenester og rettsapparat som særlig berører barns behov og rettigheter. Slike deler av velferdsstaten ser vi i sammenheng med familielivets vilkår og utforming, og med familien som arena for sosialisering, utvikling, krenkelser og overgrep.  

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Les mer om forskningen

  Seksjon for forskning om barn, familier og barnevern forsker på oppvekst og familieliv, og retter oppmerksomheten særlig mot posisjoner som kan oppfattes som sårbare eller utsatte i lys av det ulike aktører oppfatter som vanlig, bra, eller normalt. Dermed er vi også interessert i hva slike oppfatninger består i, og hvordan de opprettholdes, utfordres og endres.

  Vår forskning tar sikte på å kritisk undersøke og evaluere organisering, tiltak og arbeidsvilkår i velferdstjenester som retter seg mot barn og familier. Vi ser på slike tjenester som sosiale system, og undersøker premissene for disse systemene og deres iboende logikker, motsetninger og dilemmaer.

  I tillegg til barn, familie og barnevern er vold i nære relasjoner, familievernet, migrasjon og mangfold i ulike betydninger sentrale tema hos oss, og vi er også opptatt av metodeutvikling.

  I forskningsprosjektene våre undersøker vi empirisk ulike samfunnsnivåer og -sektorer, slik som individers og gruppers livssituasjon, velferdsinstitusjoner og -tjenester, arbeidsmåter, politikk, lover og reguleringer. Vi fokuserer på inkluderingskriterier og sakstilfang i barnevernet og i andre tjenester som berører barn, unge og familier.

  Vi retter søkelyset mot virkninger av lover, tiltak, profesjonelle praksiser og politikk for forskjellige befolkningsgrupper, på samarbeid mellom ulike tjenester og faggrupper, og på betydningen av alt dette for individers og familiers liv, tilhørigheter og nettverk både i Norge og transnasjonalt.

 • Medlemmer

 • Prosjekter

  • Voldsprogrammet

   Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

  • Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet

   Studien skal undersøke hvordan enetiltak og rustiltak fungerer for ungdom, hvilket tilbud som gis i tiltakene, om tiltakene er forsvarlige, og om de unges rettsikkerhet blir ivaretatt.

  Søk i flere forskningsprosjekter ved NOVA

 • Publikasjoner

  • Andersen, L.C. (2023). Mellomromsarbeid på barnehus: om situasjonelt og kunnskapsbasert sosialt arbeid og forutsetninger for å utøve slikt arbeid i praksis. Doktorgradsavhandling. OsloMet – storbyuniversitetet
  • Hellevik, P. m.fl. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: NKVTS
  • Stefansen, K.; Bakketeig, E. & Johansson, S. (2023). From dissenting to conforming hybridity—Experiences from a justice sector affiliated Barnahus model. I St-Amand, A. m.fl. (red.). Contemporary and Innovative Practices in Child and Youth Advocacy Centre Models. Presses du l’Université du Québec
  • Aarset, M.F.; Rosten, M. (2023). Alt som (ikke) ramler inn døra... Familieverntjenesten i en mangfoldig befolkning. NOVA-rapport 2/23
  • Bøhler, K.K.; Bossy, D. & Hervie, V.M. (2023). How Did Children With Disabilities Experience Education and Social Welfare During Covid-19? Social Inclusion
  • Smette, I. & Aarset, M.F. (2023). Parenting in the second generation. The changing family figurations of descendants of Pakistani, Indian and Sri Lankan Tamil immigrants in Norway. Ethnic and Racial Studies
  • Skiple, A. (2024). Whitewashing white Power: a Rhetorical Political Analysis of the parliamentary ambition of the Nordic Resistance Movement in Sweden. Journal of Political Ideologies
  • Gundersen, T. m.fl. (2023). Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom. NOVA-rapport 9/23
  • Bakketeig, E. & Dullum, J. (2023). Påtalemønstre i familievoldssaker. Tidsskrift for strafferett
  • Bossy, D. & Bergflødt, M.M. (2023). Menn på familievernkontoret. Alliansearbeid mellom terapeuter og klienter. Tidsskrift for kjønnsforskning
  • Bredal, A.; Stefansen, K. (2022). Vold eller foreldrekonflikt? Voldsutsatte mødres erfaringer med barneverntjenesten etter samlivsbrudd. Tidsskriftet Norges Barnevern
    

  Finn flere publikasjoner på forskernes ansattsider.

  Søk i NOVA-rapporter og -notat i ODA til OsloMet (oda.oslomet.no).

Barnevernsatsing 2018–2021

NOVA ved Seksjon for forsking om barndom, familie og barnevern har ansvar for ei fireårig satsing med siktemål å auke samspelet mellom forskinga, utdanningane og praksisfeltet.

Bilete av alvorleg baby med morosamt, mørkt hår som ser i kamera.

Nyheter fra seksjonen

OsloMet-fasade
Millionar til forsking på inkludering av born og unge

Eit OsloMet-prosjekt har fått 10 millionar frå Noregs forskingsråd.

Ung pike som blåser såpebobler
Barnevernet er blitt mindre firkantet

Barnevernet er mindre kategoriske i volds- og overgrepssaker, og det er det gode grunner til, viser ny studie.

Portrett Monika Marie Bergflødt ved NOVA, OsloMet.
Monika Marie Bergflødt: – Kven ville ikkje ønskja å vera ein intergalaktisk forskar på leit etter utanomjordisk liv?

– Men inntil NASA ringjer meg, vil eg halda fram med å dykka ned i det mangfaldige universet av kvardagsliva til barn og unge på vår eigen klode. Bli betra kjent med Monika Marie - ein av dei nye stipendiatane våre.

Rygg og bakhode av mor og datter ankommer flyplass med bagasje.
Mange barn og unge på flukt opplever å bli tatt godt imot i Norge

Samtidig savner mange mer informasjon og medvirkning, ifølge en ny studie.

En samtale mellom mor, far og et tenåringsbarn i samtale med en ansatt fra familievernet.
Skal også barn og unge få hjelp på familievernkontoret?

Det er både fordeler og ulemper ved det, ifølge en fersk rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Samtidig peker forskerne på spesielt én ting som må på plass først.

Foto: En ung gutt med en basketball får en klapp på skuldra av en blid mann
Det kan være bra for noen unge å bo alene på institusjon

Barn og unge med spesielt store utfordringer kan ha nytte av å bo alene i institusjon. Men tiltaket bør lovreguleres bedre. Hvis ikke kan menneskerettighetsbrudd gå under radaren, mener OsloMet-forskere bak ny studie.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet må styrke sitt mangfoldsarbeid for å sikre et likeverdig tjenestetilbud

Det må organiseres og styres slik at de ansatte har de verktøy som trengs i møte med en mangfoldig befolkning, viser ny studie fra OsloMet.

Illustrasjonsfoto: Et par i samtale med terapeut
Familievernet – et lavterskeltilbud med høyt potensial

Nytt forskningsprosjekt har sett på brukernes opplevelser av familievernet i saker med vold og overgrep.

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Hvilken rolle bør barnevernet ha?

Henvendelsene til barnevernet øker. Forsker Elisabeth Backe-Hansen stiller spørsmål ved barnevernets ansvarsområde.