English version

Skolens erfaringer med og håndtering av fritak og fravær på religiøst grunnlag

I dette prosjektet skal vi utforske hvordan skoler håndterer forespørsler fra elever og foreldre om å bli fritatt fra undervisning og skoleaktiviteter på grunn av deres religiøse tro og livssyn.

Vi søker lærere for intervju!

Vi er også interessert i å se nærmere på erfaringer med fravær knyttet til spesifikke undervisningstemaer eller aktiviteter, der skolen kobler fraværet til religion eller livssyn.

Hovedmålet med dette prosjektet er å utforske om spørsmål om fritak og fravær på grunn av religion og livssyn oppfattes som et problem i barne- og ungdomsskoler. Vi vil også finne ut hvordan skoleledere og lærere håndterer slike situasjoner. Vi skal se på om det er ulike erfaringer og tilnærminger på forskjellige skoler, og hvordan dette påvirker enkeltelever, elevgruppen og samarbeidet mellom skolen og foreldrene.

Ifølge Opplæringsloven, paragraf 2-3a, har elever rett til å bli fritatt fra deler av undervisningen hvis de eller foreldrene deres opplever at det strider mot deres religion eller livssyn, eller at de opplever det som støtende. En kan ikke få fritak fra selve kunnskapsinnholdet i læreplanen. Elever som er 15 år eller eldre kan selv be om fritak.

Vi vet ikke hvordan skolene følger disse reglene eller tilpasser undervisningen for å unngå slike situasjoner. Dette er viktig å få innsikt i, fordi når barn ikke deltar i aktiviteter som svømming, seksualundervisning eller turer, kan det være et brudd deres rett til utdanning. Samtidig handler dette om trosfrihet og foreldrenes rett til å bestemme hva barna skal lære. Grensen mellom hva som er faglig innhold og undervisningsmetoder kan være vanskelig å trekke.

I prosjektet vil vi særlig fokusere på fritak av religiøse og livssynsmessige årsaker. Samtidig skal vi også se på om skolene har erfaring med andre grunner til å be om fritak, for eksempel kulturelle eller politiske.

Vi vil også se på hvordan skolene håndterer fritak og legger til rette for alternativ opplæring i henhold til læreplanen. I tillegg til dette vil vi undersøke hvordan skolene forholder seg til ønsker fra elever om å praktisere sin religion i skoletiden, for eksempel ønsker om bønnetid eller bønnerom.

Datagrunnlag

Datamaterialet i prosjektet vil være kvalitative intervjuer med skoleledere og lærere, samt intervjuer med relevante personer fra forvaltning og rådgivningstjenester. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...