English version

Kven bruker fritidsklubbar og ungdomshus? Ein kartleggingsstudie

Prosjektet skal kartleggje kva som kjenneteiknar ungdom som bruker fritidsklubbar og ungdomshus med omsyn til faktorar som har noko å seie for folkehelse.

Formålet er å få meir kunnskap om kva betydning slike møteplassar kan spele i folkehelsearbeidet til kommunane.

Utvalet i undersøkinga er ungdommar som i Ungdata-spørjeskjema har kryssa av for at dei har vore på fritidsklubb eller ungdomshus den siste månaden.

Ved hjelp av Ungdata vil vi kombinere informasjon om alderen til desse ungdommane, kjønn, sosiale bakgrunn og eventuelle innvandrarbakgrunn med den sjølvrapporterte opplevinga til ungdommane av psykisk helse, problemåtferd, rusmiddelbruk, sosiale relasjonar og deltaking i organiserte fritidsaktivitetar.

Denne kartleggingsstudien blir supplert av forskingsintervju med eit mindre tal ungdommar som bruker fritidsklubbar og ungdomshus. Prosjektet blir ramma inn av ein dokumentstudie om korleis statlege dokument frå dei siste ti år har omtalt fritidssektoren i folkehelsearbeidet.

Aktuelt fra prosjektet

Illustrasjonsbilde av fem unge jenter og gutter som ler sammen
– Stengte fritidsklubber har vært et stort tap for ungdommer

Fritidsklubbene spiller en viktig rolle for folkehelsearbeidet. Forsker spør om kommunene prioriterer dette tilbudet høyt nok.

Fire ungdommer går langs en vei, sett bakfra, med armene rundt hverandre.
Overraskende mange unge bruker fritidsklubbene

Hele 1 av 3 tenåringer benytter seg av fritidsklubber der de finnes. – Det viser hvor viktig dette tilbudet er, sier forsker Idunn Seland ved OsloMet.