English version
Mette Løvgren

Mette Løvgren

Kort om

Mette Løvgren er forsker i Seksjon for ungdomsforskning. Hun har doktorgrad i profesjonsstudier fra Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden med Ungdata junior og Children's Worlds, som er spørreskjema-undersøkelser rettet til barn. Hun jobber også med temaer som vold og overgrep i NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Løvgren er medlem av redaksjonen i Norsk sosiologisk tidsskrift.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Barnevern   Kjønn og arbeid   Vold i nære relasjoner   Ungdata junior

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Nasjonal trygghetsundersøkelse

  Prosjektet skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

 • Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (BELONG)

  Prosjektet skal studere 12-åringers tilhørighet til blant annet mennesker, steder og ting for å få kunnskap om hvorfor noen faller utenfor samfunnet i voksen alder.

 • Ungdata

  Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Data samles i en nasjonal database som er utgangspunkt for mange forskningsprosjekter om ungdom i Norge.

 • Ungdata junior

  Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

 • Voldsprogrammet – Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

  Forskningsprogrammet handler om å forstå vold i nære relasjoner som fenomen og konsekvensene volden har for de som blir utsatt. Det handler også om tiltakene samfunnet setter i verk for å hjelpe utsatte og for å bekjempe vold.

Vitenskapelige publikasjoner

Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari; Skilbrei, May-Len (Red.). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. 5. Routledge.
https://hdl.handle.net/10642/7786

Storø, Jan; Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette (2017). Hva muliggjør godt institusjonsarbeid?. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 94.

Løvgren, Mette (2017). Taking the initiative: determinants of parental self-referral to the Norwegian Child Welfare Services<sup>*</sup>. Nordic Social Work Research . Vol. 7.

Løvgren, Mette (2016). Emotional exhaustion in day-care workers. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 24.

Løvgren, Mette (2012). I barnehagen er alle like? Om arbeidsdeling blant ansatte i norske barnehager. Aamotsbakken, Bente (Red.). Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. 3. s. 37-49. Universitetsforlaget.

Løvgren, Mette; Gulbrandsen, Lars (2012). How early and how long?. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 5.
http://www.nordiskbarnehageforskning.no/Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig