Ungdata junior

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om.

Ungdata junior-undersøkelsene er anonyme, og det er frivillig å delta. For at undersøkelsen skal gi et godt bilde av situasjonen i kommunen, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for barn i kommunen til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres liv er.

Informasjonsvideo om Ungdata junior

Informasjon til foresatte og barn om Ungdata (pdf)

Hva brukes resultatene til?

Resultatene fra Ungdata junior-undersøkelsen vil bli brukt i kommunenes arbeid med denne aldersgruppen. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å framskaffe ny kunnskap om barns oppvekstsvilkår.

Økt kunnskap om 10–12-åringer

Alderen 10–12 år er en brytningstid mellom barndom og ungdom, der mange begynner å reise spørsmål om egen identitet, og betydningen av jevnaldrende endres. Dette er en alder hvor løsrivelse fra foreldre begynner, samtidig som barna skal gjenkjenne og håndtere egne og andres følelser. Vaner og perspektiver er enda ikke sementert, og endringsmulighetene er derfor større i denne aldersgruppen enn blant eldre ungdom.

Per dags dato vet vi allikevel mindre om barn i alderen 10–12 år, sammenlignet med yngre og eldre aldersgrupper. Ungdata junior vil bidra med kunnskap som kommunene kan bruke i arbeidet med tidlig innsats, og i videreutviklingen av eksisterende tjenester for denne aldersgruppen.

Hvordan gjennomføres Ungdata junior?

Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at barna svarer på et elektronisk spørreskjema. Deltakelse foregår ved at barna logger seg inn på en nettside med en tilfeldig engangskode.

Les mer om Ungdata junior, undersøkelsen og bruken på nettsidene til ungdata.