English version

DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

Prosjektet undersøker hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv.

Om prosjektet

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Det er dette prosjektets navn DigiGen henspiller på. 

Over en periode på tre år skal vi sammen med forskere fra hele Europa undersøke hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv. Vi skal utvikle kunnskap om hvordan og på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positivt av ny teknologi, men også se på mulige utfordringer denne teknologien gir i utdanning, familieliv, vennerelasjoner, fritid og sosial deltagelse.

Vår tilnærming er tverrfaglig, og i prosessen skal vi utvikle og teste nye og innovative metoder for datainnsamling og analyse, blant annet ved å involvere barn og unge som medforskere.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, og bærekraftige byer og samfunn.

Prosjektet ledes av professor Halla Bjørk Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet for teknologi, kunst og design deltar. Konsortiet består av forskningsinstitusjoner i sju europeiske land, samt et europeisk nettverk av sosialpolitiske sivilsamfunnsorganisasjoner som representerer interessene til familier.

Les mer på prosjektets nettsider (digigen.eu).

Følg prosjektet på Facebook (facebook.com/DigiGenEurope).

Abonner på DigiGens nyhetsbrev (mailchi.mp).

 • Vi søker deltakere til forskningsprosjekt

  Hva tenker du om bruk av digital teknologi på skolen? Har digital teknologi blitt en del av skolehverdagen? Ser du muligheter i hva digital teknologi kan gjøre for elevers læring eller bør vi være bekymret for hvor vi er på vei? 

  Disse og flere andre spørsmål vil DigiGen undersøke i dialog med elever. Vi er en gruppe forskere fra OsloMet som sammen med forskere fra flere andre Europeiske universiteter vil undersøke hva elever tenker om sammenhengen mellom bruk av teknologi i skolen og læring. Derfor ønsker vi kontakt med elever på syvende trinn som ønsker å snakke med oss om sine erfaringer med digital teknologi i skolen og hvordan de vurderer sin egen utdanning når det gjelder forberedelser til voksenlivet i et digitalt samfunn. 

  Ved å delta i DigiGen vil elevers stemme komme tydelig frem og bli en del av forskningen som gjøres på feltet. Det er fortsatt begrenset forskning på muligheter og utfordringer i elevers digitale liv som en del av skolehverdagen. Studien vil også generere kunnskap om hvordan elever selv vurderer verdien av egen utdanning som en del av kvalifiseringen til voksenlivet. Vi håper dere har lyst til å bidra til å øke denne kunnskapen. 

  Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.digigen.eu/ 

  Hvem er du?

  Du er en elev i syvende klasse. Hvor mye du bruker digital teknologi på skolen har ikke så mye å si. Det viktigste er at du har lyst til å snakke med oss og at du synes det er greit.  

  Hvordan?

  Vi skal gjøre to intervjuer, og et verksted. Dere er invitert til å være med på intervjuer og/eller verksted, men deltakelsen er helt frivillig. 

  1. Intervju: forskere vil intervjue eleven to ganger om digital teknologi i skolen. Helst vil vi møte eleven på skolen, men om det ikke lar seg gjennomføre grunnet Covid-19 eller andre årsaker, kan vi møtes på et annet sted etter avtale eller digitalt. Intervjuet vil vare ca. 30-45 minutter. Det første intervjuet gjennomføres før sommeren og det andre til høsten. 
  2. Verksted: deltakelsen innebærer at eldre elever og/eller lærerstudenter har samtale med yngre elever om digital teknologi i utdanning. Elevene blir sett på som medforskere om erfaringer og tanker om bruk av digital teknologi i skolen

  Det blir gjort lydopptak eller videoopptak av alle intervjuer, slik at forskerne kan se på og høre opptakene i etterkant. Opptakene blir oppbevart på en sikker server, og det er kun forskerne ved OsloMet og transkribør som har tilgang til dem.  

  Hva skjer med svarene?

  Vi kommer til å skrive om det vi finner ut i intervjuene/verkstedene. Men vi kommer til å sørge for at ingen kan bli gjenkjent, og at utsagn ikke kan spores tilbake til elevene. 

  Covid-19

  Med tanke på Covid-19 vil forskerne selvsagt holde seg oppdatert og følge nasjonale og lokale retningslinjer når det kommer til smittevern i forbindelse med intervjuer og deltakelse i verksted. 

  Kontakt oss

  Hvis du er interessert i å delta i studien registrer deg her (nettskjema.no) Ved registrering vil du få tilsendt ytterligere informasjon. Har du spørsmål, ta kontakt med Greta Gudmundsdottir på gretag@ils.uio.no, Halla Holmarsdottir på hallab@oslomet.no og Louise Mifsud på lomi@oslomet.no.

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), Hellas
  • University of Leicester (UOL), Storbritannia
  • Austrian Institute of Family Studies, University of Vienna (AIF), Østerrike
  • Universitat de Girona (UdG), Spania
  • Paderborn University (UPB), Tyskland
  • University Babes-Bolyai (UBB), Romania
  • Tallinn University (TLU), Estland
  • Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)
 • Deltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  Portrett Halla B. Holmarsdottir
  – Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

  Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.