Sensorsamsvar i høyere utdanning

Ph.d.-prosjektet undersøker hvordan ulike sensorer i høyere utdanning vurderer de samme studentprestasjoner – i karaktersetting, begrunnelser og arbeidsprosesser.

Karakterer i høyere utdanning er en form for sertifisering av læring og kompetanse, ofte rettet mot et bestemt yrke eller profesjon. De representerer en verdi langs en skala som er ment å gi informasjon om en students kompetanse, og brukes i utstrakt grad av utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere for å prioritere og rangere kandidater i opptaks- og ansettelsesprosesser.

Dagens universitets- og høyskolelov fastslår at prøving og vurdering av studentenes kunnskap og ferdigheter skal skje på en upartisk og faglige betryggende måte og at vurderingen skal sikre det faglige nivået på studiet. 
 
Gjennom prosjektet ønsker kandidaten å utvikle kunnskap om hva som kjennetegner sensorsamsvar og mangel på samsvar, hvilke spenningsforhold som eventuelt finnes i vurderingene og hvilke faktorer som spiller inn når sensorer skal enes om en felles karakter ved samsensur.  

Det vil benyttes ulike metoder for datainnsamling, fortrinnsvis observasjon, fokusgruppeintervju og spørreskjema. Kandidaten vil samle data både fra sensorenes individuelle vurderinger, og fra sensormøter og samsensurmøter hvor studentenes prestasjoner diskuteres, vurderes og karaktersettes i fellesskap. I tillegg vil det innhentes karakterstatistikk for henholdsvis ordinær sensur, klagesensur og avvikssensur.

Hovedveileder

Laster inn ...

Biveileder

Laster inn ...