English version
Åge Johnsen

Åge Johnsen

Kort om

Åge Johnsen er siviløkonom og dr.oecon., og er professor i offentlig politikk. Han har tidligere vært forsker i Agderforskning i Kristiansand, doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og organisasjonfag ved Norges Handelshøyskole i Bergen, forsker ved Universitetet i Edinburgh, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Hans forkningsfelt er offentlig politikk og administrasjon, særlig reformer i offentlig forvaltning, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring (målstyring og resultatmåling), endringsledelse, tillitsbasert styring og ledelse, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor.

Han underviser for tiden i følgende emner:

BAL3000 Digital transformasjon, organisasjonsendring og endringsledelse
MSL4000 Styring – former og reformer
MSLV4400 Strategi i offentlig sektor

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi   Offentlig og privat administrasjon   Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Offentlig administrasjon   Evaluering   Skoleledelse   Forvaltningsreformer   Lederskap   Strategi   Mål- og resultatstyring   Forholdet mellom stat og kommuner   Organisasjonsteori   Regnskap i offentlig sektor   Kontroll og revisjon   Kommunesammenslåing   Konkurranseutsetting   Økonomistyring i offentlig sektor   Forvaltningsrevisjon   Strategisk ledelse   Militær ledelse   Innovasjon i offentlig styring   Endringsledelse   Målstyring   Resultatmåling   Tillitsbasert styring og ledelse   Strategisk planlegging

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johnsen, Åge ; Waters, Paul Brakstad (2024). Horizontal performance in the case of network governance: management by objectives and school performance. Grossi, Giuseppe; Vakkuri, Jarmo (Red.). Handbook of Accounting and Public Governance: Exploring Hybridizations. s. 183-201. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781800888

Johnsen, Åge ; Solholm, Kerstin; Tufte, Per Arne (2024). Performance Measurement System Design as Link Between Strategy Formulation and Performance Information Use in Public Sector Organizations. Public Performance and Management Review.
https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2360158

Johnsen, Åge (2024). Trust-based management in the City of Oslo: implementing a new managerial super standard?. Lapsley, Irvine; Miller, Peter (Red.). The Resilience of New Public Management. Oxford University Press.

Johnsen, Åge ; Helge, Svare (2024). Tillitsreformer og tillitsbasert styring og ledelse. ISBN: 978-82-450-4906-0. 280 s. Fagbokforlaget.

Svare, Helge ; Johnsen, Åge ; Wittrock, Christian (2023). Does trust-based management reform enhance employee-driven innovation? Evidence from a Scandinavian capital. Nordic Journal of Innovation in the Public Sector. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/njips.2.1.4

Askim, Jostein; Johnsen, Åge (2023). Performance management and accountability: the role of intergovernmental information systems. Teles, Filipe (Red.). Handbook on Local and Regional Governance. s. 437-452. Edward Elgar Publishing.
https://hdl.handle.net/11250/3130326

Johnsen, Åge ; Svare, Helge ; Wittrock, Christian (2022). Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt men lite sett?. 28 s. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 99.
https://doi.org/10.7577/nat.4876

Johnsen, Åge (2022). Strategic planning in turbulent times: Still useful?. Public Policy and Administration.
https://doi.org/10.1177/09520767221080668

Johnsen, Åge ; Reid, Stephen Affleck (2021). Linking Strategic Planning and Performance Management in Government Agencies and Impacts on Organizational Performance. Holzer, Marc; Ballard, Andrew (Red.). The Public Productivity and Performance Handbook. s. 150-179. Routledge.
https://www.routledge.com/The-Public-Productivity-

Johnsen, Åge ; Abrahamsen, Ina Marie (2021). Endringsstrategier og forpliktelse til endring i offentlig sektor. Magma forskning og viten. Vol. 24.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig