English version
Johanne Ilje-Lien

Johanne Ilje-Lien

Kort om

Jeg underviser og veileder på bachelor- og masternivå på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. I mitt doktorgradsarbeid har jeg sett nærmere på betydningen av de estetiske dimensjonene i språklig samhandling når barn og personalet ikke ennå deler et felles talespråk. Jeg leder et skandinavisk forskningsnettverk for flerspråklighet, estetikk og mangfold. Sammen med Katrine Giæver deler jeg også lederansvar for forskningsgruppen Kulturelt og språklig mangfold i et globalt perspektiv.

Fagområder

Emner

Barn i barnehage/førskole   Flerspråklighet   Estetikk

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Ilje-Lien, Johanne (2022). Barndom som kilde til motstandsdyktighet. Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve; Vik, Stine (Red.). Pedagogikkens idé og oppdrag. 3. s. 42-55. Fagbokforlaget.

Ilje-Lien, Johanne (2020). «Det der er ikke representativt for en barnehagehverdag» – en utforsking av forskeren som konstruktør av «utopiske» undersøkelsessituasjoner. Forskning og Forandring . Vol. 3.

Ilje-Lien, Johanne (2019). Å få øye på det tause som blir "sagt": en estetisk tilnærming til barns uartikulerte perspektiver. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2654318

Ilje-Lien, Johanne (2018). Se hun snakker! En undersøkelse av estetiske og kroppslige måter å snakke sammen på. NOA - Norsk som andrespråk . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/11250/2645562

Ilje-Lien, Johanne (2016). Et nødvendig fremtredelsesrom for kroppslige møter. Gulpinar, Tona; Hernes, Leif; Winger, Nina (Red.). Blikk fra barnehagen. 12. s. 219-229. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig