English version
Lisbeth Elvebakk

Lisbeth Elvebakk

Forskningsprosjekter

  • Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget (GRADIMO)

    GRADIMO – Grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget er et nordisk nettverk med forskere fra lærerutdanningen og lærere fra hele utdanningsløpet. Medlemmene i nettverket bidrar til bedre kunnskap om hvordan grammatikken formidles til elever og studenter, og om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Elvebakk, Lisbeth; Skarstein, Dag (2023). Teacher students’ legitimation of teaching activities in the L1 classroom. 22 s. L1-Educational Studies in Language and Literature. Vol. 23.
https://doi.org/10.21248/l1esll.2023.23.1.478

Elvebakk, Lisbeth; Blikstad-Balas, Marte (2022). Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?. Nordic Journal of Literacy Research. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3347

Elvebakk, Lisbeth; Vederhus, Inger (2022). Fra utvikling av plott til selvfremstilling. En undersøkelse av lærerstudenters muntlige fortellinger som arbeidsoppgave. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 265-287. Solum.

Elvebakk, Lisbeth; Vederhus, Inger (2022). Gudsens sanning? ‘Afften Psalme’ (1678) av Dorothe Engelbretsdatter i skolens læreverk. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Red.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. s. 129-145. Universitetsforlaget.

Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth (2020). Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.

Jøsok, Evy; Elvebakk, Lisbeth (2019). Kritisk tenkning i klasserommet. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 50-68. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth; Lundberg, Pål; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 58-74. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Red.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. s. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 23.
https://doi.org/10.1080/17408989.2018.1429590

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 69.
https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.10.019

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig