English version
Inger Vederhus

Inger Vederhus

Kort om

Underviser og planlegg MGLU norsk 5-10.
Forskingsområde: Litterære samtaler, didaktikk, skriveforsking, barokk og retorikk. Har bidratt med litteraturhistorieskriving i Nordisk kvinnelitteraturhistorie 1993 og Norsk kvinnelitteraturhistorie 1989, skrive artiklar om mappeskriving på nynorsk, litterære samtalar og norskdidaktikk. Har arbeidd med læreplanar for norsk lærarutdanning på nasjonalt nivå og institusjonelt. Tidlegare journalist (1981 -1988), forlagsredaktør (og redaksjonssjef (1989-2004). Medlem av redaksjonen for tidsskriftet i Kirke og kultur 1992 -2017, utført arbeid for Norsk forleggerforening og Norsk Kulturråd. Fleire tillitsverv m. a styremedlem i Noregs mållag.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Elvebakk, Lisbeth ; Vederhus, Inger (2022). Gudsens sanning? ‘Afften Psalme’ (1678) av Dorothe Engelbretsdatter i skolens læreverk. Claudi, Mads Breckan; Norendal, Audhild (Red.). Litteraturhistoriske muligheter i forskning og undervisning. s. 129-145. Universitetsforlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Vederhus, Inger (2022). Fra utvikling av plott til selvfremstilling. En undersøkelse av lærerstudenters muntlige fortellinger som arbeidsoppgave. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 265-287. Solum.

Vederhus, Inger ; Skarstein, Dag (2020). Andvake-Årvåken-Insomnie. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. s. 11-34. Det Norske Samlaget.

Skarstein, Dag ; Vederhus, Inger (2020). Jon Fosse i skulen. ISBN: 978-82-340-0118-5. 136 s. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2020). På terskelen til ingenting? Kant. Skarstein, Dag; Vederhus, Inger (Red.). Jon Fosse i skulen. s. 86-119. Det Norske Samlaget.

Elvebakk, Lisbeth ; Lundberg, Pål ; Vederhus, Inger (2019). Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget. Ein studie. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 58-74. Universitetsforlaget.

Vederhus, Inger (2019). Naget og dei to tidene. Minneprosessar etter 22.juli. Kirke og kultur. Vol. 124.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3002

Vederhus, Inger (2016). Ein salme ved "reisens slutt?" Resepsjonshistorisk bidrag om Dorothe Engelbretsdatter "Afften Psalme". Gujord, Heming; Gujord, Heming (red.); Michelsen, Per Arne (Red.). Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget.

Vederhus, Inger (2015). Samtale eller læresamtale?. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. s. 66-83. Gyldendal Akademisk.

Vederhus, Inger (2011). Andvakent i eit klasserom: Eit eksempel på den utforskande, litterære samtalen. I: NORSK = Nynorsk og bokmål. Ei grunnbok om nynorsk i skolen. Det Norske Samlaget 2011 ISBN 9788252173260. s. 156-178 HiO. Skjong, Synnøve; Jansson, Benthe Kolberg (Red.). NORSK = Nynorsk og bokmål: ei grunnbok om nynorsk i skolen. s. 156-178. Det Norske Samlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig