English version
Mons Oppedal

Mons Oppedal

Vitenskapelige publikasjoner

Oppedal, Mons (2016). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga (Red.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Kapittel 11. s. 248-265. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2013). Tas barns rettigheter etter EMK på alvor i barnevernsaker?. Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf (Red.). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Artikkel. s. 493-505. Fagbokforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Barna og arbeidslinja. Stjernø, Steinar; Øverbye, Einar (Red.). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 7. s. 123-134. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2012). Saksbehandlingen i første instans. Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (Red.). Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. Kapittel 2. s. 61-102. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Oppedal, Mons (2012). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten (Red.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Kapittel 11. s. 233-250. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons Arild (2012). Rettssikkerheten i dagens barnevern. Rettssikkerhet i barnevernet?. Rettssikkerheten i dagens barnevern. s. 68-83. Voksne for barn.

Halvorsen, Knut; Larsen, Hege; Lorentzen, Thomas; Oppedal, Mons Arild; Seim, Sissel (2011). Fattigdom og sosial eksklusjon blant barn. Oppsummerende konklusjoner, behov for forskning og videre tiltak. Seim, Sissel; Larsen, Hege (Red.). Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. kapittel 7. s. 165-186.

Oppedal, Mons (2008). Vold og seksuelle overgrep som argument i avgjørelser etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål .

Oppedal, Mons (2008). Retten til materiell velferd. Høstmælingen, Elin Kjørholt; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga (Red.). Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Kapittel 11. s. 190-204. Universitetsforlaget.

Oppedal, Mons (2008). Fattiges barns rett til økonomisk hjelp. Harsløf, Ivan; Seim, Sissel (Red.). Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Kapittel 9. s. 186-207. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig