English version
Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang

Kort om

Cand jur 1994 Og doktor juris 2007, Institutt for offentlig rett, UiO. Ansatt ved OsloMet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) siden 2008. Forskning, undervisning, veiledning og ekstern formidling i Barnerett/barnevern, forvaltningsrett, utlendingsrett og menneskerettigheter. Se publikasjoner og annen formidling i Cristin.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap

Emner

Barnevern   Menneskerettigheter   FNs barnekonvensjon   Familierett   Barnerett   Utlendingsrett   Forvaltningsrett

Vitenskapelige publikasjoner

Stang, Elisabeth Gording; Lassen, Rikke (2023). Lovkommentar ti barnevernsloven 2021. 109 s. Karnov lovkommentarer .

Stang, Elisabeth Gording; Fauchald, Ole Kristian (2021). Norway: Norwegian Ombudsman for Children. Segger, Marie Claire Cordonier; Szabo, Marcel; Harrington, Alexandra R. (Red.). Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation. Advancing Future Generations Rights through National Institutions. 19. s. 352-373. Cambridge University Press.

Stang, Elisabeth Gording; Lassen, Rikke (2021). Lovkommentar til lov om barneverntjenester. 200 s. Karnov lovkommentarer .

Stang, Elisabeth Gording (2020). Plikt til å vitne eller rett til å nekte? Barns vitneplikt i straffesaker i lys av barnekonvensjonen artikkel 12. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Red.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Del III. s. 301-315. Gyldendal Juridisk.

Stang, Elisabeth Gording; Sandberg, Kirsten; Adolfsson, caroline; Fridriksdottir, Hrefna; Leviner, Pernilla; Hartoft, Hanne (2019). Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden. Barn – forskning om barn og barndom i Norden . Vol. 37.

Stang, Elisabeth Gording (2018). Emergency Placements: Human Rights Limits and Lessons. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 8. s. 147-165. Palgrave Macmillan.

Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording; Eide, Ketil (2017). The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. 20 s. Social Work & Society . Vol. 15.
http://www.socwork.net/sws/article/view/497/1001

Stang, Elisabeth Gording (2017). Relasjonsrett - en barnevennlig rettsvitenskapelig optikk. Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne (Red.). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. 23. s. 318-328.

Stang, Elisabeth Gording (2017). Forslaget til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål . Vol. 15.

Vindegg, Jorunn; Stang, Elisabeth Gording (2016). Utvikling av kritisk refleksjon i barnevernet gjennom evaluering og selvregulering. Tidsskriftet Norges Barnevern . Vol. 93.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig