English version
Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

Kort om

Julia Köhler-Olsen er professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet. Köhler-Olsen avla sin PhD i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2012 om barns rett til tros- og livssynsfrihet. Hun avsluttet sin utdanning som cand.jur. på samme universitet i 2003.

Hennes forskning omhandler følgende temaer: 1) Spørsmål knyttet til implementering av økonomiske og sosiale menneskerettigheter, herunder forholdet mellom juss og politikk 2) Barns menneskerettigheter og rettsstilling i norsk rett 3) Diskrimineringsrett og likebehandling og 4) Digitalisert offentlig forvaltning og rettssikkerhet.

Köhler-Olsen underviser i menneskerettigheter og velferdsrett (barnerett, trygde- og sosialrett, helserett) både på bachelor- og masternivå. I tillegg veileder hun masterstudenter og er sensor ved Det juridiske fakultet, UiO, samt bidrar som ekstern sensor for andre utdanningsinstitusjoner.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Offentlig rett

Emner

Jus

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Köhler-Olsen, Julia (2023). The European Court of Human Rights and Transnational Relations in Child Welfare Cases against Norway. Ikdahl, Ingunn; Sandberg, Kirsten; Stewart, Julie; Strand, Vibeke Blaker; Wærstad, Tone Linn (Red.). Hellums metode. Festskrift til Anne Hellum 70 år. s. 154-164. Gyldendal Akademisk.

Bjørnsen, Ragnhild; Köhler-Olsen, Julia; Fauske, Halvor; Fadnes, Jan (2023). Invisible children, untouchable cases? States’ legal obligation to protect diplomat children. Child and Family Law Quarterly. Vol. 34.

Köhler-Olsen, Julia (2022). Med mål om et bedre barnevern - Lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven). 21 s. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Vol. 20.
https://doi.org/10.18261/fab.20.4.2

Köhler-Olsen, Julia (2022). For mye av det gode – Anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet når barnevernet skal hjelpe. Nordisk socialrättslig tidskrift.
https://doi.org/10.53292/7a2068ae.59896a82

Köhler-Olsen, Julia; Rasmussen, Erik Børve; Johannessen, Lars E. F.; Haldar, Marit (2021). Deltakelse og verdighet - et kritisk-konstruktivt perspektiv på medborgerskap og personvern i nærværsteknologiens tid. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 38.

Köhler-Olsen, Julia (2020). Den digitale rettighetshaveren : Når tilgang til økonomiske og sosiale rettigheter går via pc-en. Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding (Red.). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. s. 93-108. Gyldendal Juridisk.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Growing up in families with low income - the state's legal obligation to recognize the child's right to adequate standard of living. Pellissery, Sony; Mathew, Babu; Govindjee, Avinash; Narrain, Arvind (Red.). Transformative Law and Public Policy. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429344657

Köhler-Olsen, Julia (2019). Artikkel 6 Barnets rett til liv, overlevelse og utvikling. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. s. 97-118. Fagbokforlaget.

Köhler-Olsen, Julia (2019). Fra ord til handling - FNs barnekonvensjon og statens forpliktelser. Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (Red.). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. s. 35-59. Fagbokforlaget.

Kipperberg, Elise; Köhler-Olsen, Julia; Pedersen, Eivind (2019). Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter. ISBN: 978-82-450-2333-6. 397 s. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig