English version
Michaela Nilsen

Michaela Nilsen

Kort om

Michaela Nilsen er sosionom og har mangeårig arbeidserfaring fra arbeidsinkluderingsfeltet. Hun har også undervist i flere sentrale emner i sosialt arbeid. Hun er emneansvarlig for videreutdanningsemnet; Økonomisk rådgivning i NAV.  

Nilsen er Ph.d. stipendiat ved fakultet for samfunnsvitenskapen ved OsloMet. Hennes forskningsprosjekt omhandler NAV veilederes praksis i møte med ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp.

Temaet illustrer hennes engasjement og interesse for arbeidsinkludering, NAV og forebygging av utenforskap.