FoU-utvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Utvalget er rådgivende overfor ledelsen ved Fakultet for helsevitenskap, og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Mandat

Mandat og sammensetning for FoU-utvalget ved Fakultet for helsevitenskap (HV) er fastsatt av dekan 30 .august 2021.
Mandatet er forankret i FoU-utvalget ved fakultetet 21. mai 2021 og trådte i kraft 1. august 2021.

 • FoU-utvalgets funksjon

  FoU-utvalget ved Fakultet for helsevitenskap er rådgivende overfor fakultetsledelsen, og har fått delegert  beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

  Utvalget skal bidra til å utvikle fakultetets FoU- og innovasjonsarbeid, samt bidra til at fakultetet har en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en samfunnsrelevant portefølje av forskningsmiljøer med høy kvalitet og som reflekterer fakultetets faglige profil og egenart.

  Utvalget skal blant annet gjennom kontakt med Utdanningsutvalget og Doktorgradsutvalget på fakultetet sikre god kobling mellom FoU og utdanning i alle tre sykluser (bachelor, master og ph.d.).

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra dekan og gi råd til fakultetsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til FoU utviklingen. Utvalget skal være en arena for å diskutere politiske, strategiske, faglige og etiske sider ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringer og resultater. Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

 • Utvalgets oppgaver

  Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekan til å:

  • Fordele fakultetets strategiske midler innen FoU-området
  • Fordele stipendiatressurser og postdoktorressurser som er tildelt fakultetet fra OsloMet sentralt
  • Fastsette kriterier for etablering, videreføring og endring av forskningsgrupper
  • Følge opp ekstern evaluering av forskningsgruppene

  FoU-utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen i saker som gjelder utvikling av FoU‐strategi og ev. underliggende strategier (f.eks. forskningsformidlingsstrategi) i tråd med fakultetets strategi, samt utvikling av gode rammevilkår for forsknings‐ og utviklingsarbeid, herunder:

  • Kriterier for tildeling av FoU‐tid
  • Kriterier for forskningstermin
  • Rutiner for oppfølging av redelighet og personvern i forskning
  • Kriterier for strategiske tiltak innen FoU‐området
  • Årsplaner og budsjettiltak som omhandler FoU‐virksomheten
  • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde
 • Funksjonstid og gjennomføring av møter

  Utvalgets funksjonstid er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Med unntak av studentrepresentanter og de midlertidige UF-tilsatte oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Hvis medlemmer frafaller i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  FoU-utvalget møtes jevnlig, ca. én gang per måned. Utvalget stemmer normalt ikke over saker.

  Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende: I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan har hvert medlem en -1- stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

  Minst én gang årlig skal FoU-utvalget ha fellesmøte med doktorgradsutvalget (DGU-HV) og utdanningsutvalget (UU-HV).

  Sekretariat

  Sekretærfunksjonen ivaretas av seksjon for FoU, HV.

 • Sammensetning og oppnevning/valg av representanter

  Sammensetning

  FoU-utvalget som ressurs skal ha nødvendig forskningsstrategisk og forskningspolitisk kompetanse. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på̊ FoU-området, og kjennskap til overordnet FoU-arbeid ved OsloMet.

  FoU-utvalget skal ha følgende sammensetning:

  • Prodekan for FoU (leder)
  • Fire representanter fra fakultetets UF‐ansatte*
  • Én representant fra midlertidige UF-tilsatte i rekrutteringsstillinger (stipendiater/postdoktorer)
  • En representant for studentene
  • To eksterne representanter
  • En representant fra annet fakultet

  * Utvalget må totalt sett: 

  • representere ulike forskningsfelt
  • ha erfaring fra interne/eksterne forskningsutvalg/komiteer
  • ha erfaring med forskningsledelse
  • ivareta mangfold (junior/senior UF-ansatte, kjønn m.m.)
  • Alle medlemmer i FoU-utvalget skal ha personlig vara. FoU-utvalget velger nestleder som er utvalgets varaleder.

  Oppnevning/valg av representanter

  • Dekan oppnevner ekstern representant (prodekan FoU er forslagsstiller)
  • Dekan oppnevner UF-tilsatte (prodekan FoU og instituttlederne er forslagsstillere)
  • Dekan oppnevner de midlertidige UF-tilsatte for to år av gangen (prodekan FoU og stipendiatforum er forslagsstillere)
  • Representanter for studentene velges for ett år av gangen av studentenes fakultetsråd
  • Representanter for UF-tilsatte og eksterne representanter kan oppnevnes for maksimalt to påfølgende perioder.
 • Møteplan og sakspapirer

  Saksdokumenter og møteplan

  Referater fra møter før 2019 ligger i OsloMets arkivsystem Public360.