FoU-utvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Utvalget er rådgivende overfor ledelsen ved Fakultet for helsevitenskap, og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Mandat

Mandatet er fastsatt av dekan 13. juni 2017.

FoU-utvalget ved HV, heretter referert til som utvalget, skal bidra til å utvikle HVs FoU og innovasjonsarbeid. Utvalget skal bidra til at HV har en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en samfunnsrelevant portefølje av forskningsmiljøer som har høy kvalitet og som reflekterer HVs faglige profil og egenart. Utvalget skal bla. gjennom kontakt med Utdanningsutvalget og Doktorgradsutvalget på fakultetet sikre god kobling mellom FoU og utdanning i alle tre sykluser (bachelor, master og ph.d.).

Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert fra dekan og gi råd til fakultetsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til FoU-utviklingen. Utvalget skal være en arena for å diskutere politiske, strategiske, faglige og etiske sider ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringer og resultater. Utvalget skal selv initiere utredninger på de områder utvalget finner nødvendig.

 • Utvalgets oppgaver

  FoU-utvalget skal etter delegering fra dekan:

  • Fordele fakultetets strategiske midler innen FoU-området
  • Fordele stipendiatressurser og postdoktorressurser som er tildelt fakultetet fra OsloMet sentralt
  • Fastsette kriterier for etablering, videreføring og endring av forskningsgrupper
  • Godkjenne, følge opp og evaluere forskningsgruppene

  FoU-utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen i saker som gjelder:

  • Utvikling av FoU‐strategi og evt. underliggende strategier (f.eks. forskningsformidlingsstrategi) i tråd med fakultetets strategi
  • Utvikling av gode rammevilkår for forsknings‐ og utviklingsarbeid, herunder:
   • Kriterier for tildeling av FoU‐tid
   • Kriterier for forskningstermin
   • Rutiner for oppfølging av redelighet og personvern i forskning
   • Kriterier for strategiske tiltak innen FoU‐området
  • Årsplaner og budsjettiltak som omhandler FoU‐virksomheten
  • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde

  Minimum én gang årlig skal FoU-utvalget ved HV ha fellesmøte med Utdanningsutvalget og Doktorgradsutvalget på fakultetet.

 • Funksjonstid

  Utvalgets funksjonstid er fra 1. august 2017 til 31. juli 2021, men kan justeres som følge av vedtak i universitetsstyret som angår organisering av fakultetet. Med unntak av studentrepresentanter og de midlertidige UF-ansatte oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Hvis medlemmer frafaller i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

 • Sammensetning og oppnevning/valg

  Sammensetning er fastsatt av dekan ved Fakultet for helsevitenskap 13. juni 2017.

  FoU-utvalget som ressurs skal ha nødvendig forskningsstrategisk og forskningspolitisk kompetanse. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på̊ FoU-området, og kjennskap til overordnet FoU-arbeid ved OsloMet.

  FoU-utvalget skal ha følgende sammensetning:

  • Prodekan for FoU (leder)
  • Fire representanter fra fakultetets UF-ansatte (1). Foreslås av prodekan FoU og instituttlederne, og oppnevnes av dekan.
  • Én representant fra midlertidig UF-ansatte i rekrutteringsstillinger (stipendiater/postdoktorer). Foreslås av prodekan FoU og instituttlederne, og oppnevnes av dekan for to år av gangen.
  • To representanter for studentene. Velges av studentene for ett år av gangen.
  • Én ekstern representant. Foreslås av prodekan FoU, oppnevnes av dekan.

  (1) Utvalget må totalt sett

  • Representere ulike forskningsfelt
  • Ha erfaring fra interne/eksterne forskningsutvalg/-komiteer
  • Ha erfaring med forskningsledelse
  • Ivareta mangfold (alder, kjønn, m.m.)

  Sammensetning av utvalget skal være i samsvar med reglene i Likestillingslovens § 21 om representasjon av begge kjønn i utvalg.

  Alle medlemmer i FoU-utvalget skal ha personlig vara. FoU-utvalget velger nestleder som er utvalgets varaleder.

  Sekretærfunksjonen ivaretas av seksjon for FoU ved fakultetet.

 • Medlemmer og sekretariat

  Utvalgets medlemmer er oppnevnt for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021, med unntak av studentrepresentanter og de midlertidige UF-ansatte som kun er oppnevnt for hhv. ett og to år (fra 1. august 2017)

  Leder
  • Sølvi Helseth, prodekan FoU
  UF-ansatte
  • Ole Herman Ambur, førsteamanuensis, vara Sigmund Eldevik, førsteamanuensis
  • Ellen Karine Grov, professor, vara Liv Elin Torheim, professor
  • Margreth Grotle, professor, vara Karen Synne Groven, førsteamanuensis
  • Yngve Røe, førsteamanuensis, vara under oppnevnelse
  Midlertidige UF-tilsatte i rekrutteringsstillinger (stipendiater/postdoktorer)
  • Kalliu Carvalho Couto, stipendiat, vara under oppnevnelse (oppnevnt t.o.m. høsten 2021)
  Studenter
  • Sook Berge Buer, vara Hilal Gure  (oppnevnt t.o.m. høsten 2020)

  Det ble ikke valgt flere medlemmer eller varamedlemmer for studentene.

  Eksterne medlemmer
  • Anette Hjartåker, professor ved UiO, vara under oppnevnelse
  Sekretariat
  • Siv Johnsen Soriano, seniorrådgiver FoU-seksjonen

Møter og saksdokumenter

Saksdokumenter og møteplan f.o.m 2018

Referater fra tidligere møter ligger i OsloMets arkivsystem Public360.