Kliniske stipendiater

Fakultet for helsevitenskap har ansatt 10 kliniske stipendiater i femårige brobyggerstillinger. Hensikten er å koble forskning og utvikling tettere på praksis og bidra til utvikling og forbedring av helsetjenester og praksisstudier.

Stipendiatene jobber delt mellom OsloMet og praksisfeltet. 40% av stillingen er ute i praksis hos samarbeidspartnere som Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Ahus og kommuner i Akershus. Der skal stipendiatene bidra til å utvikle gode læringsarenaer og veilede praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger.

En 40/60 stillingsfordeling gjør at stipendiatene bruker fem år på doktorgraden, to år lenger enn i ordinært løp. Stipendiatene følger ph.d.-programmet i helsevitenskap og er medlem av en forskningsgruppe.

 • Forskningsdelen

  I forskningsdelen (60 %) av stillingen gjennomfører stipendiatene et ph.d.-prosjekt i helsevitenskap ved OsloMet. Den primære oppgaven i denne delen er å planlegge og gjennomføre selve forskningsprosjektet som skal lede frem til en ph.d. i helsevitenskap. Stipendiatene er knyttet til  fagmiljøer og forskningsgrupper på OsloMet og alle har hovedveileder derfra. I tillegg er stipendiatene tilknyttet et relevant fag- og forskningsmiljø ved en samarbeidende institusjon, og har biveileder derfra. Forskningsprosjektene er forankret i praksisfeltet og benytter i de innledende fasene prinsipper for behovsidentifisert forskning, eksempelvis inspirert av James Lind Alliance (JLA).

 • Praksisdelen

  I stillingsdelen (40 %) som handler om praksisutvikling arbeider stipendiatene for å etablere et godt samarbeid mellom forskning, praksis og utdanning der målet er å drive behovsidentifisert forskning og kunnskapsbasert praksis. Arbeidet skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i OsloMet sine studenters praksis, ved å fasilitere og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom praksisstedet og OsloMet.

  Praksisdelen skal også bidra til å styrke brukerorienteringen i det feltet stipendiatene er tilknyttet. Stipendiatene leder eller bidrar i ulike praksisprosjekter. Dette skal føre til økt samhandling mellom forskning, fagutvikling, utdanning/veiledning og klinisk arbeid. Prosjektene i praksisdelen har ulikt fokus og innhold, men dreier seg i hovedsak om å kunnskapsbasere ulike tiltak i praksisfeltet. I tillegg er målet å styrke kvalitet i praksisopplæringen for studenter og utvikle modeller for opplæring i praksis. Dette vil finne sted innen de enkelte profesjoner, men også i et tverrfaglig og mer overordnet helsetjenesteperspektiv. Studentenes prosjekter bidrar på ulike måter, enten ved å videreutvikle arbeid som allerede foregår i praksisfeltet eller ved å skape nye arenaer for dette formålet.

  Brobyggerprosjektet vil dermed samle et bredt tilfang av erfaringer i samhandlingen med praksis, forskning og fagutvikling ved å fremstille kunnskap og å formidle denne i praktisk arbeid eller i utdanning. Slik vil stipendiatene få en variert erfaringsbakgrunn gjennom egne ph.d.-prosjekter og praksisdelen av stillingen. På denne måten får de en unik kompetanse som "brobyggere".

 • Stipendiater

   Laster inn ...
  • Arbeidsgruppe

   Arbeidsgruppen består av førsteamanuensis Dag Karterud, førsteamanuensis Ida Svege, konsulent og fasilitator Sally Crowe (ekstern deltaker), dekan Gro Jamtvedt, prodekan for utdanning Ingrid Narum, prodekan for forskning Sølvi Helseth og leder for ph.d.-programmet Ellen Karine Grov. 

   Dag Karterud og Ida Svege har ansvaret for henholdsvis praksisdelen og forskningsdelen av prosjektet.

    Laster inn ...

   Brobyggersatsingen

   • Brobyggersatsingen

    Brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen. Ved å identifisere behovene hos brukerne skal vi sikre at forskning og utdanning er relevant og samfunnsnyttig.