English version

Kliniske stipendiater i brobyggersatsingen

Fakultet for helsevitenskap har ansatt ti kliniske stipendiater i femårige brobyggerstillinger. Hensikten er å koble forskning og utvikling tettere på praksis og bidra til utvikling og forbedring av helsetjenester og praksisstudier.

Stipendiatene jobber delt mellom OsloMet og praksisfeltet. 40 prosent av stillingen er ute i praksis hos samarbeidspartnere som Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommuner i Akershus.

Der skal stipendiatene bidra til å utvikle gode læringsarenaer og veilede praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger.

En 40/60 stillingsfordeling gjør at stipendiatene bruker fem år på doktorgraden, to år lenger enn i ordinært løp. Stipendiatene følger ph.d.-programmet i helsevitenskap og er medlem i en forskningsgruppe.

 • Forskningsdelen

  I forskningsdelen (60 prosent) av stillingen gjennomfører stipendiatene et ph.d.-prosjekt i helsevitenskap ved OsloMet.

  Den primære oppgaven i denne delen er å planlegge og gjennomføre selve forskningsprosjektet som skal lede frem til en ph.d. i helsevitenskap.

  Stipendiatene er knyttet til  fagmiljøer og forskningsgrupper på OsloMet og alle har hovedveileder derfra. I tillegg er stipendiatene tilknyttet et relevant fag- og forskningsmiljø ved en samarbeidende institusjon, og har biveileder derfra.

  Forskningsprosjektene er forankret i praksisfeltet og benytter i de innledende fasene prinsipper for behovsidentifisert forskning, eksempelvis inspirert av James Lind Alliance (JLA).

 • Praksisdelen

  I stillingsdelen (40 prosent) som handler om praksisutvikling arbeider stipendiatene for å etablere et godt samarbeid mellom forskning, praksis og utdanning der målet er å drive behovsidentifisert forskning og kunnskapsbasert praksis.

  Arbeidet skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i OsloMet sine studenters praksis, ved å fasilitere og tilrettelegge for et godt samarbeid mellom praksisstedet og OsloMet.

  Praksisdelen skal også bidra til å styrke brukerorienteringen i det feltet stipendiatene er tilknyttet. Stipendiatene leder eller bidrar i ulike praksisprosjekter.

  Dette skal føre til økt samhandling mellom forskning, fagutvikling, utdanning/veiledning og klinisk arbeid. Prosjektene i praksisdelen har ulikt fokus og innhold, men dreier seg i hovedsak om å kunnskapsbasere ulike tiltak i praksisfeltet.

  I tillegg er målet å styrke kvalitet i praksisopplæringen for studenter og utvikle modeller for opplæring i praksis. Dette vil finne sted innen de enkelte profesjoner, men også i et tverrfaglig og mer overordnet helsetjenesteperspektiv.

  Studentenes prosjekter bidrar på ulike måter, enten ved å videreutvikle arbeid som allerede foregår i praksisfeltet eller ved å skape nye arenaer for dette formålet.

  Brobyggerprosjektet vil dermed samle et bredt tilfang av erfaringer i samhandlingen med praksis, forskning og fagutvikling ved å fremstille kunnskap og å formidle denne i praktisk arbeid eller i utdanning.

  Slik vil stipendiatene få en variert erfaringsbakgrunn gjennom egne ph.d.-prosjekter og praksisdelen av stillingen. På denne måten får de en unik kompetanse som "brobyggere".

 • Stipendiater

  Laster inn ...
 • Arbeidsgruppe

  Arbeidsgruppen består av

  • førsteamanuensis Dag Karterud
  • førsteamanuensis Ida Svege
  • konsulent og fasilitator Sally Crowe (ekstern deltaker)
  • dekan Gro Jamtvedt
  • prodekan for utdanning Ingrid Narum
  • prodekan for forskning Sølvi Helseth
  • leder for ph.d.-programmet Ellen Karine Grov

  Dag Karterud og Ida Svege har ansvaret for henholdsvis praksisdelen og forskningsdelen av prosjektet.

  Laster inn ...

Brobyggersatsingen

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen. Ved å identifisere behovene hos brukerne skal vi sikre at forskning og utdanning er relevant og samfunnsnyttig.