Ambisjon for intelligent helse

Satsningsområdet intelligent helse skal bidra til å løse utfordringene samfunnet står overfor innen helse.

En aldrende befolkning og økt forekomst av fedme i befolkningen vil føre til økt forekomst av kroniske sykdommer og sammensatte diagnoser i årene fremover. Befolkningen har også nye og andre behov enn tidligere, og ønsker i økende grad individuelle og persontilpassede løsninger. Dette legger press på helsevesenet og -tjenestene. Satsningsområdet intelligent helse skal bidra til effektive løsninger ved å utvikle og implementere ny teknologi.

Som landets største nasjonale leverandør av helsepersonell, og med et stort og anerkjent teknologi- og designmiljø, er OsloMet i posisjon til å bidra til innovasjon i tett samarbeid med primær- og spesialhelsetjenesten.

OsloMet er et ungt universitet i stadig utvikling, noe som vises gjennom en sterk vekst innen forskningsaktiviteter, og en definert satsning på innovasjon.

I interaksjon med privat og offentlig sektor skal vi bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid som sikrer bruker- og problemorientert forskning og innovasjon innen helse og teknologi.

Eierskapet til satsningen er likt fordelt mellom Fakultet for helsevitenskap (HV) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Hovedmål

Intelligent helse har tre hovedmål:

Disse skal vi oppnå ved hjelp av teknologi, kliniske studier og persontilpassede løsninger. Vi skal legge til rette for bedre helse for hele befolkningen gjennom forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Våre fokusområder

Lær mer om våre fokusområder