KAI-frokost

Datoer for kommende KAI-frokoster våren 2020

18. mars - arrangementet denne dagen blir utsatt inntil videre. Ny dato kommer.

22. april

13. mai

10. juni

Temaer blir fortløpende annonsert. Alle KAI-frokoster avholdes på Fyrhuset i Pilestredet klokken 08.00 til 09.30.

Avholdte KAI-frokoster våren 2020

12. februar: Aktive brukere - hvorfor er brukermedvirkning så vanskelig i praksis?

"Aktive brukere" er ett av NAVs overordnede mål. Hvorfor skal brukere være "aktive"? Hviler det på en forforståelse om at brukerne i utgangspunktet er "passive"? Er brukermedvirkning et mål i seg selv eller primært et middel til noe annet?  Aktivitetsplikten kobler inntektssikring og sosiale tjenester sammen på nye måter - gjør det brukermedvirkning mer komplisert? Hvorfor er brukermedvirkning utfordrende å få til?

Innledninger ved: 
Kommentar ved: 
Ordstyrer: 

15. januar: "NAV-skandalen" - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV? 

Å sikre «pålitelig forvaltning» er ett av de tre hovedmålene til NAV. Hvordan kan vi da forstå at NAV har underminert rettighetene til norske borgere? Hvorfor har forståelsen av EØS-forordningen sviktet så katastrofalt? Skyldes det frykten for «trygdeeksport» og/eller utnyttelsen av et påstått «handlingsrom»? Er det noe ved det som har skjedd som da uttrykker «god norsk forvaltningstradisjon»?

Innledninger ved: 
Kommentar ved: 

Avholdte KAI-frokoster høsten 2019

11. desember: Arbeidsinkludering: Hva bør være arbeidsdelingen mellom staten og arbeidslivet?

Det er høy oppslutning om arbeidslinjen i Norge, men sysselsettingen viser likevel en avtakende trend blant viktige grupper. En av fem i yrkesaktiv alder mottar en helserelatert ytelse. Regjeringen forventer at arbeidslivet skal bidra til å øke sysselsettingen gjennom IA-avtalen, mangfoldsløft, inkluderingsdugnad m.v. Lovverket stiller krav om individuell tilrettelegging og et arbeidsliv der flere skal kunne delta ut fra de ressurser de har til rådighet. Hvilke omfang har slik tilrettelegging i dag og kan politikerne regne med at arbeidslivet står klare til å ta over flere oppgaver? Finnes det i arbeidsinkluderingen oppgaver som er av en slik karakter at de bør tas hånd om av staten?

Innleder:

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter

Kommentatorer:

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant, nestleder i arbeids- og sosialkomitéen og leder for Oslo Høyre
Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant, arbeids- og sosialkomitéen, ​Arbeiderpartiet

13. november: Fordommer i frontlinjen: diskriminerer NAV-veiledere innvandrere?

Finner vi diskriminering ved NAV-kontorene? Hvordan kan vi undersøke om det skjer diskriminering?

Stadig flere av brukerne ved NAV-kontorene har ikke vokst opp i Norge, og flere av dem som mottar ytelser blir møtt med krav om å oppføre seg på bestemte måter. På denne KAI-frokosten skal vi få innblikk i NAV-medarbeidernes tilbøyelighet til å gi trekk i ytelse (sanksjonere) når stønadsmottakere bryter aktivitetskrav. Om innvandrere blir behandlet annerledes enn brukere fra Norge, kan det være uttrykk for diskriminering.

Disse tre spørsmålene vil bli belyst på høstens fjerde KAI-frokost.

Innleder:

Silje Bringsrud Fekjær, professsor SPS, OsloMet

Kommentarer:

Maja Bjørgum, høgskolelektor, sosialfag, VID vitenskapelige høgskole

16. oktober: Supported Employment: Hva er utfordringene i praksis?

Navs innsats skal være kunnskapsbasert. Ved valg av arbeidsrettede tiltak skal det legges vekt på bistand som best bidrar til at brukerne kommer i jobb. De overordnede prinsippene som ligger til grunn for oppfølgingsmetoden «Supported Employment» har derfor fått en sentral plass. Veilederne ved Nav-kontorene møter imidlertid en rekke utfordringer når de skal etterleve en slik kunnskapsbasert praksis overfor personer med psykiske helseproblemer. Hvilke barrierer og dilemmaer blir veilederne stilt overfor, og hvordan løses disse?

Innledere:

Forsker II ved AFI/OsloMet Kjetil Frøyland

Stipendiat ved OsloMet, Magne Bråthen

11. september: Kan digital teknologi redde arbeidsinkluderingen?

Innføring av ny teknologi medfører at relasjonen mellom brukerne og medarbeiderne i NAV blir mer digital, blant annet ved at kommunikasjonen foregår gjennom chat, sms eller e-post. 

Vil det gi veilederne mer rom til å prioritere oppgaver, personer eller ressurser og levere mer helhetlige og skreddersydde tjenester?

Vil det gi brukerne mer frihet, bedre innsyn i og påvirkning på sin sak? Hva med dem som har vansker med å nyttiggjøre seg teknologien?

I hvilken grad bør det være et mål at digital teknologi skal erstatte kontakten med medarbeiderne i NAV?

Innledere:

21. august: Utdanning som arbeidsinkludering

I juni la Markussen-utvalget fram NOU’en «Lærekraftig utvikling». Like før kom artikkelen «Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge NAV-brukere». Et perspektiv i NOU’en er at vi går fra et system der vi lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Hvilke konsekvenser kan dette få for dem som ikke har arbeid? Utvalget argumenterer for å utvide mulighetene for at sykemeldte og dagpengemottakere skal kunne ta utdanning. Hvordan kan utdanning brukes som virkemiddel arbeidsinkluderingen? Hvordan brukes opplæringstiltakene ved NAV-kontorene og hvorfor blir de relativt lite brukt?

Innledere:

Avholdte KAI-frokoster våren 2019

16. januar: Er å få jobb og å beholde jobben to sider av samme sak?

Hvordan representerer det å få fotfeste og det å stå i fare for å falle ut av arbeidslivet ulike utfordringer?

Innledninger ved: 

13. februar: Smitter stønad?

Innledning ved:

Kommentatorer:

13. mars: Er sosialarbeiderne på vei ut av NAV?

Innledning ved:

Kommentatorer:

10. april: Virker aktivitetsplikt?

Innledning ved:

Kommentatorer:

15. mai: Lønnstilskudd – effektivt inkluderingsmiddel, men...?

Innledere:

Avholdte KAI-frokoster høsten 2018

29. august: Målstyring på avveie?

Om det er så at NAV-kontor med høye skår på aktivitetsindikatorene lykkes mindre med å få folk i arbeid – hva bør gjøres?

12. september: Evidensbasert praksis i NAV – støtte eller styring?

Når blir manualisering en trussel mot autonomi og skjønnsutøvelse frontlinjearbeidet?

17. oktober: Veksten i unge uføretrygde – hva bør gjøres?

Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006; hvorfor skjer det og hva bør gjøres?

14. november: Hva skal til for å skape myndige NAV-kontor?

Hvilke kompetanseutfordringer stiller det til lederne overfor?

Alle KAI-frokoster vil bli avholdt på Fyrhuset på OsloMets campus kl. 0800 – 0930. Deltakelse på KAI-frokost er gratis, og det kreves ingen påmelding.