English version

Standverksemd og plakatoppheng

Her finn du informasjon om korleis du kan søke om standløyve, og reglar knytt til plakatoppheng, flyere og gratisaviser ved OsloMet.

 • Standverksemd

  Studentforeiningar, studentdemokrati og studentorganisasjonar har førsterett på standplass. Politiske parti kan bli invitert til eller søke om standplass eller anna, som debattar eller liknande, før val. Arbeidsformidlarar og næringslivsaktørar vil i størst mogleg grad bli vist til karrieredagar og etablerte karriereaktivitetar i regi av studentforeiningar, fakultet, institutt eller andre einingar ved OsloMet.

  OsloMet er oppteken av å skjerma studentane inne på campus, og det er ikkje alle søknader som blir innvilga.

  Oppsøkjande aktivitet er ikkje tillate og brot på dette vil føra til bortvising frå campus .

  • Når kan du stå på stand?

   Det er mogleg å søke om å få stå på stand heile året, bortsett frå i studiestartvekene og eksamensperiodar.

   • Under fadderveka i starten av haustsemesteret må all standaktivitet godkjennast av fadderkoordinator i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon.
   • Under valperioden til Studentparlamentet har Studentparlamentet prioritet. Næringslivsaktørar kan søke om standplass saman med eining eller studentforeining ved OsloMet.
  • Kan ein samla inn pengar?

   Det er ikkje lov å drive pengeinnsamling på campus. Berre i heilt spesielle tilfelle kan ein søke om unntak frå denne regelen. Send søknad til Kurs- og konferansesenteret: kk-senter@oslomet.no. Studentforeiningar og studentorganisasjonar kan selje billettar til eigne arrangement på standplass, men må søke løyve på linje med andre til dette.

  • Kva kostar det å ha stand?

   Organisasjonar og einingar knytta til OsloMet låner gratis: Studentforeiningar og studentorganisasjonar, organisasjonar knytta til OsloMet, kulturelle arrangørar, frivillige-, interesse-, hjelpeorganisasjonar og fagforeiningar.

   Kommersielle aktørar betalar for standplass. Satsane er:

   • 3,5 timer: 2 000 kr
   • 1 dag (7 timar): 4 000 kr
   • 2 dagar (7 timar, 2 dagar på rad): 6 000 kr
  • Slik søker du

   Send søknad på e-post til Kurs- og konferansesenteret: kk-senter@oslomet.no. Alle søknader om stand ved OsloMet blir vurdert av eit standteam som har høve til å avvise søknader. Grunnlag for avvisning av søknad kan vera at søker ikkje oppfyller krav, tidlegare klagar på søker/søkarverksemda, upassande åtferd, brot på avtale og regelverk eller anna. 

 • Plakatoppheng, flyere og gratisaviser

  Plakatoppheng

  Oppslag og plakatar skal stemplast ved næraste infosenter eller servicetorg, og kan hengast opp på anviste oppslagstavler. Materiell som ikkje følgjer desse retningslinjene vil bli tatt ned.

  Flyere

  Flyere kan plasserast på angitt område ved infosenter eller servicetorg. Kontakt desse for nærare informasjon. Flyere som blir plassert andre stader på campus vil bli fjerna.

  Gratisaviser

  Avisdistributørar må søke om standløyve utandørs i tråd med retningslinjer for dette. Studentaviser og Khrono er einaste unntak og kan etter eigen avtale marknadsføra seg sjølv på campusane våre. Oppsett av eigne stativ er ikkje tillate. Ta kontakt med kk-senter@oslomet.no for avtale og søknadar.

 • Infoskjermar

  Infoskjermar finst i alle bygg ved Campus Pilestredet og Kjeller. Infoskjermane skal hovudsakleg brukast til aktuell informasjon retta mot studentane våre.

  Oppslag som blir lagt ut

  • Viktige fristar og studieinformasjon (utveksling, felles eksamensinfo og liknande)
  • Tips for betre studiekvardag, studieteknikk og liknande
  • Store arrangement som er retta mot studentar
  • Studentaktivitetar
  • Lokalt på fakulteta: Prøveforelesning/disputas når det er relevant for større grupper studentar
  • Velferdstilboda til OsloMet (studentpresten, opningstider, rettleiing, kvilerom)
  • Arrangement og velferdsordningar i regi av Studentsamskipnaden i Oslo - SiO
  • Valg og viktige kampanjar frå Studentparlamentet
  • Driftsmeldingar (Fronter er nede og liknande)
  • Velferdstinget i Oslo og Viken

  Oppslag som ikkje blir lagt ut

  • Kommersielle aktørar/reklame
  • Arrangement som ikkje er knytt til OsloMet (med mindre det blir sett på som særs relevant for studentane våre)

  Kven ønskjer du å nå?

 • Tilgang til sosiale medium ved OsloMet

  OsloMet er aktive på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og YouTube. Her deler vi nyttig og relevant informasjon som rettar seg til ulike målgrupper, alt etter plattform.

  Studentforeiningar ved OsloMet blir definert som interne, og vi oppmodar til å nytta OsloMet dei sentrale kontoane sine i sosiale medium for å promotere sine aktivitetar. Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ønsker å samarbeida tett med studentforeiningane for å finna fram til kreative og gode kommunikasjonsløysingar saman.

  OsloMet marknadsfører som hovudregel ikkje for eksterne aktørar. I spesielle tilfelle kan vi gjera unntak og dette blir gjort av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Dette føreset at innhaldet er spesielt aktuelt for studentane.

  Om du bruker #oslomet vil Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon lett oppdage innhaldet og kunne dele det vidare.

  Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: nettredaksjonen@oslomet.no