!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Forskningssjef til By- og regionforskningsinstituttet NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av vår forskning handler om hvordan utvikling og opprettholdelse av likeverdige tjenester i hele landet både utfordres og blir ivaretatt gjennom oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Forskningen belyser hvordan ulike styringsformer er nødvendig for å møte komplekse samfunnsutfordringer som ingen aktører alene besitter løsningen på. Dette kan dreie seg om å opprettholde og utvikle demokratisk deltakelse, utjevne sosial ulikhet, sikre effektiv utnyttelse av offentlige ressurser, samt god håndtering av miljøutfordringer. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig, og ha høy kvalitet.

NIBR søker forskningssjef til Avdeling for internasjonale studier og migrasjon

Avdelingens kjernekompetanse er hovedsakelig knyttet til områdestudier, og migrasjon- og integrasjonsforskning. Innen migrasjon- og integrasjonsforskning vektlegges spesielt offentlig politikk og administrasjon, bosetting, kvalifisering og velferdstjenester for innvandrere. Områdestudiene omfatter Russland og Øst-Europa, Afrika sør for Sahara, Asia (Nepal) og Latin-Amerika (Brasil). Vi har siden 2008 hatt flere store forskningsprosjekter i Ukraina, og leder og deltar i flere internasjonale nettverk sammen med andre Ukraina-forskere. Det meste av forskningen er tverrfaglig, og benytter seg av ulike analyser basert på intervjuer, dokumenter, survey- og registerdata og maskinlæring anvendt til både strukturerte og ustrukturerte data.

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som sammen med forskerne ønsker å utvikle avdelingens kompetanseområde og NIBRs forskning. Stillingen krever solid samfunnsvitenskapelig forskningserfaring, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Forskningssjefen inngår i instituttets ledergruppe.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi ønsker en utadvendt og engasjert leder, som er faglig ambisiøs, evner å motivere og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Evne til samarbeid og nettverksbygging er viktige egenskaper vi også ser etter. Det vil i perioder kunne være høyt tempo og knappe tidsfrister, og den som tilsettes må kunne håndtere dette godt. Det vil også vektlegges evne til å arbeide nøyaktig, selvstendig og resultatorientert. 

Det kreves

Ønskede kvalifikasjoner

Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

Andre opplysninger

Søknadsprosess

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner som forskningssjef ved NIBR (maks tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. 

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet - storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, tel: 92402292.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram