Professor i undervisning foran studenter

Postdoktorstilling knyttet til studie av folks erfaringer med velferdstjenestene i fem europeiske land

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en to-og-et-halvt-årig postdoktorstilling ved OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til et prosjekt WelfareExperiences som har mottatt et Consolidator Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC-erstattet av Storbritannias ERC-fond, grunnet Brexit). Ønsket oppstart er 1. januar 2025, men kan diskuteres.

Prosjektet er i internasjonal sammenheng et av de første til å studere erfaringene til personer som mottar offentlige ytelser, og vil sammenligne erfaringer fra Norge, Estland, Storbritannia, Spania og Ungarn. Med «erfaringer» tenker vi på opplevelse, følelser og refleksjoner knyttet til begreper som rettferdighet, trygghet og verdighet. Prosjektet tar sikte på å bidra med nye teoretiske perspektiver på hvordan vi i forskningen tenker omkring offentlige ytelser, men også til å forbedre situasjonen til mottakerne av disse ytelsene i de fem landene. 

Prosjektet inkluderer partnere i brukerorganisasjoner i alle fem land, i tillegg til forskningsgruppen, og benytter slik samproduksjon som en sentral tilnærming og arbeidsmåte Prosjektet består av tre deler: 1) En konseptutviklingsfase, 2) Komparative longitudinelle kvalitative studier med innovative metoder (se under) og 3) En komparativ longitudinell spørreskjemaundersøkelse.  

Arbeidsoppgaver  

Den som tilsettes som postdoktor skal først og fremst bidra til innsamling og analyse av kvalitative data i den norske delen av prosjektets Del 2. Datainnsamlingen forgår parallelt og harmonisert i alle fem land, slik at vi får sammenlignbare longitudinelle kvalitative data av erfaringene til personer som mottar offentlige ytelser i ulike kontekster. 

I Norge er målgruppen avgrenset til 15-18 mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller sosialhjelp, som følges tett over seks måneder. Etter innledende dybdeintervjuer vil prosjektet benytte innovative metoder for å registrere informasjon om all kontakt som mottakerne har med velferdstjenestene. Respondentene vil fortløpende registrere sine erfaringer og interaksjoner digitalt, for så å følges opp av forskerne i korte telefon/online-intervjuer. Dette vil også innebære ≈3 oppfølgingssamtaler per deltaker, noe som resulterer i 60-75 intervjuer. 

Målet er å belyse årsaksmekanismer i samhandlingen mellom system og individ med hensyn til opplevelser av rettferdighet, trygghet og verdighet. Tilnærmingen vil slik bidra til økt forståelse av hvordan prosesser på mikronivå er knyttet til hvordan det føles å motta velferdsytelser.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

Det er en fordel at du har

Søkeren skal utforme og sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektbeskrivelsen må være innenfor det større prosjektets formål og tematikk, og primært knyttet til arbeidet med de kvalitative dataene.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde:

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på prosjektbeskrivelsen samt relevante kvalifikasjoner (faglige prestasjoner og tidligere erfaring). Beskrivelsen må være på et faglig nivå og av et omfang som gjør det sannsynlig at prosjektet kan utføres i løpet av 2,5 år.

Sakkyndig komite

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter: 

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

Ta kontakt med prosjektets medarbeidere i Norge for tilgang til prosjektbeskrivelsen for WelfareExperiences, ytterligere informasjon eller spørsmål: 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 postdoktor, årslønn 584 500-745 000 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram