Nærbilde av barn og barnehageansatt som holder hverandre i hånda.

Universitetsbarnehager

Universitetsbarnehager er partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen.

Universitetsbarnehager ble implementert i barnehagelærerutdanningen ved OsloMet fra 1. august 2019.

Følgende barnehager deltar i ordningen:

 • Bakgrunn

  Ordningen bygger på innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager som startet i 2016, og har vært et samarbeid mellom ni barnehager og deres eiere og BLU. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene. Flere av de gjennomførte innovasjonene er i ferd med å bli implementert i utdanningsinstitusjonens og praksisbarnehagenes praksis.

 • Fagpolitisk forankring

  Ideen om universitetsbarnehager bygger på universitetssykehusordningen og ordningen med universitetsskoler ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Erfaringer fra sykehus- og lærerutdanningssektoren har vist positive læringsresultater for involverte parter. I 2017 ble Lærerutdanning 2025 - Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (KD 2017) vedtatt. Ett av satsningsområdene i strategiplanen er etablering av en samarbeidsordning med utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner ved alle landets lærer- og barnehagelærerutdanninger. Partnerskapet skal utgjøre et kunnskapsproduserende fellesskap basert på gjensidighet og likeverdighet.

  Fagpolitisk kan ordningen med universitetsbarnehager ses i lys av flere styringsdokumenter som OsloMet sin strategiplan fram mot 2024, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2017) og Rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD 2012). Visjonen for utdanningsordningen ved OsloMet er bevegelige praksiser – likeverdige partnerskap, med mål om å utforske ny barnehagerelatert kunnskap og skape best mulig betingelser for studenters læring av profesjonskunnskap.

 • Hva inneholder ordningen Universitetsbarnehager?

  Det er inngått formelle samarbeidsavtaler mellom utdanningsinstitusjonen og barnehageeierne fra våren 2019.

   Avtalen:

  • Formulerer visjon, mål, innhold for et partnerskap basert på et likeverdig samarbeid om studenters og barnehagenes profesjonsfaglige læring.
  • Presiserer gjensidige ansvarsforhold og forpliktelser for de involverte partene.
  • Skisserer økonomiske rammer og forventninger.
  • Formulerer visse kvalitetskrav til universitetsbarnehagen.
  • Fastsetter varighet og muligheter for å bryte samarbeidet innenfor den inngåtte avtaleperioden.
  • Utdyper obligatoriske møteplasser mellom OsloMet og barnehagene, hyppighet og hvem som skal delta.

  Ordningen inneholder noen sentrale komponenter. Disse utdyper hvilke kommunikasjonsformer og strukturer som ivaretar likeverdig medvirkning for involverte parter, og hvilke møteplasser for refleksjon og læring ordningen har behov for. Målet er at vi sammen kan utvikle og systematisere kunnskap og identifisere utfordrende områder i utdanning og barnehager som kan videreutvikles. Viktige arenaer for samarbeid er strukturer for barnehagen som praksisarena, forsknings- og utviklingssamarbeid og kunnskapsdeling.

 • Realisering av ordningen

  Å realisere ordningens visjon og målsetting vil innebære forpliktelser og kontinuerlig deltakelse fra de ulike partene:

  Krav til universitetsbarnehagen

  • Kan visualisere og tydeliggjøre barnehagens visjoner, mål og arbeidsmåter.
  • Angir retningslinjer for dokumentasjon og evaluering av barnehagens faglig-pedagogiske praksis.
  • Bidrar til systematisk dialog og kultur for opplæring og utvikling av personalets og studenters praksis.
  • Bidrar til at barnehagelærerne begrunner praksis og leder arbeidet med å se sammenhengen mellom teori og praksis i personalgruppen og overfor studenter (gjennom et felles fagspråk).
  • Bidrar til systematikk og kultur for at alle ansatte er involvert i å ta imot og involvere studenter.
  • Bidrar til at barnehagelærerne har kunnskap om et variert utvalg av veiledningsverktøy og anvender disse i utvikling av personalets og studenters kompetanse.
  • Bidrar til at barnehagen deltar i forsknings- og utviklingsarbeid i likeverdig samarbeid med utdanningsinstitusjonen.

  Krav til utdanningsinstitusjonen

  • Kan visualisere og tydeliggjøre utdanningsinstitusjonen visjoner, mål og arbeidsmåter.
  • Bidrar til at utdanningsinstitusjonen og Universitetsbarnehagene utvikler barnehagekunnskap sammen gjennom kontinuerlig forskningsfellesskap, felles fagspråklige begreper og refleksjon over teori og praksis.
  • Tilrettelegger for og deltar i kommunikasjon og innovasjonsprosjekter knyttet til studentenes praksisopplæring.
  • Arbeider kontinuerlig med vurdering og organisering av hensiktsmessige faglige møteplasser innad og i det inngåtte partnerskapet.
  • Bidrar til at ansatte i utdanningsinstitusjonen er oppdatert om gjeldende lovverk og forskrifter for barnehagene.
  • Tilrettelegger for at faglærere ved BLU bidrar med sin faglige kompetanse i Universitetsbarnehagene.
  • Implementerer ordning med delte stillinger med sikte på kvalitetsutvikling av utdanningen.

  Krav til samarbeid om studentene

  Utdanningsinstitusjonen og Universitetsbarnehagene samarbeider om studentenes profesjonslæring rettet mot:

  • Å Utvikle oppgaver som ivaretar program- og emneplaner, Rammeplan for barnehagen, barnehagens innhold og studentens erfaringer.
  • Arbeidsformer som involverer hele personalgruppen.
  • Å utvikle veiledningskompetanse og kreativ bruk av digitale hjelpemidler.
  • Vurdering og vurderingskriterier.
  • Skikkethetsvurdering.
  • Kompetansedeling mellom praksislærer og faglærere.

Les mer om ordningen

 • Partnerskap om kunnskapsutvikling og ny kompetanse

  Tove E. Strøm, Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Inger Marie Lindboe og Karen Marie Eid Kaarby  organiserte symposiet «Partnerskap om kunnskapsutvikling og ny kompetanse» på Norsk barnehageforskningskonferanse 28.-30. september 2020. På grunn av koronasituasjonen ble konferansen arrangert digitalt. 

  Tove E. Strøm er styrer i en av Bjerkebarnehagene som har innledet et FoU-samarbeid om fysisk aktivitet i barnehagen med OsloMet i Utdanningsbarnehageprosjektet. FoU-samarbeidet er videreført i Universitetsbarnehageprosjektet. Presentasjonen hennes «Fysisk aktivitet til glede og god folkehelse» viste hvordan barnehagene har arbeidet for å få alle barn mer fysisk aktive gjennom barnehagedagen. Personalet har fått en økt forståelse for sin rolle som tilretteleggere, igangsettere og deltager i fysisk aktivitet og lek og barnegruppa er blitt mer fysisk aktive gjennom prosjektet. 

  Karen Marie Eid Kaarby og Kari Anne Jørgensen-Vittersø fra OsloMet har samarbeidet med barnehagene. De presenterte steder i barnehagenes nærmiljø som brukes bevisst i arbeidet med å heve barnas aktivitetsnivå. Dette er steder med kvaliteter som innbyr og motiverer barna til lek og  fysisk aktivitet. Flere av stedene er mål for små spontane turer utenfor barnehagegjerdet, og de er viktige i arbeidet med å øke barnas fysiske aktivitetsnivå. Andre steder ligger lenger unna og er mål for planlagte dagsturer. 

  Karen Marie Eid Kaarby og Inger Marie Lindboe presenterte tilslutt «Kunnskapsutvikling i partnerskap Bærekraftig partnerskap om kunnskaps – og kompetanseutvikling mellom praksisfelt og universitet». De løftet frem utfordringer og potensial ved likeverdige partnerskap om FoU og pekt på at partnerne har ulike utfordringer i et slikt samarbeid. Momenter som ble løftet frem var viktigheten av rolleforståelse og rolleavklaring, forståelse for og holdning til ulike kunnskapsgrunnlag og kunnskapsformer og forståelse av bærekraftige partnerskap og der ulike praksisfellesskap kan berike hverandre.

Aktuelle saker

Linda Davidsen (t.v.), styrer i Søråsteigen barnehage og Cecilie Kolstad, styrer i Solbergtunet barnehage foran barnehage med skilt hvor det står "Universitetsbarnehage".
Oppstart for ti universitetsbarnehager

Likeverdig partnerskap mellom barnehage og barnelærerutdanning må til for å lykkes.