English version

Språklig mangfold, kommunikasjon og tolking

Temaområdet involverer forskning om språklig utvikling hos barn og unge generelt og språkbruk i miljøer preget av språklig mangfold, herunder tegnspråk og døvestudier, og tegnspråk- og talespråktolking.

Språklig mangfold og kommunikasjon representerer både muligheter og utfordringer i moderne samfunn og i profesjonell praksis. Kunnskap om språklig mangfold og kommunikasjon er nødvendig for å virkeliggjøre flere av FNs bærekraftmål. Forskning på språk og kommunikasjon i barnehage, skole, lærebedrift og arbeidsliv gir kunnskap om språkbruk, om ulike diskurser og hvordan disse påvirker individers muligheter for medbestemmelse, kunnskapstilegnelse og danning.

Temaområdet involverer forskning om språklig utvikling hos barn og unge generelt og språkbruk i miljøer preget av språklig mangfold, herunder tegnspråk og døvestudier, og tegnspråk- og talespråktolking. Koronapandemien har illustrert at myndighetenes kommunikasjon med språklige minoriteter påvirker helsen til befolkningen som helhet. Kommunikasjon over språkgrenser er generelt viktig for å ivareta fagpersoners ansvar og profesjonelle integritet i møte med språkbarrierer – og for å oppfylle befolkningens grunnleggende rettigheter. Forskning på samspillet i tolkede samtaler har således relevans for en rekke samfunnsfunksjoner inklusive fremtidige profesjonsutøvere fra fakultetets utdanninger og fra OsloMets profesjonsutdanninger generelt. Utviklingen av tolking som akademisk disiplin generelt og i vår digitale tidsalder står her sentralt.

Temaområdets forskning har en tverrfaglig basis og kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger med perspektiver fra lingvistikk, tospråklighetsforskning, oversettelsesstudier, psykologi, sosialantropologi, pedagogikk og utdanningsforskning. Kvalitative data analyseres gjerne i en multimodal tilnærming der språk forstås vidt og også omfatter kroppsspråk og gester og materielle og visuelle uttrykksformer.

Viktige forskningstemaer for området er:

Tematiske forskningsområder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Språklig mangfold, kommunikasjon og tolking er et av de tematiske forskningsområdene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Se oversikt over alle tematiske områder ved fakultetet.