English version

Utvikling, lek, danning og læring

Temaområdet omfatter forskning om lek, læring, utvikling og danning i utdanningsinstitusjoner og hverdagsliv.

Sentralt i temaområdet er kunnskapsutvikling om disse fenomenene, om lekens egenverdi, dens betydning for barns utvikling og danning samt læring som del av et større danningsprosjekt. Danning forstås her som materiell, formal og kategorial. I forskning som involverer de minste, vektlegges den nordiske barnehagetradisjonen med et helhetlig perspektiv på barn og unges hverdagsliv, oppvekst og utvikling - inklusive forskning om språklig, kulturelt og religiøst mangfold. Noen av forskningsprosjektene tematiserer hvordan utenforskap kan motvirkes i den institusjonelle hverdagen, i fritidsaktiviteter og i arbeidslivet. Andre berører hvordan skole, barnehage og opplæringsbedrifter kan bidra til barn og unges livskvalitet og livsmestringsferdigheter.

Innenfor grunnskolelærertradisjonen berøres danning gjennom hele grunnskoleløpet mellom annet gjennom forskning rundt faginnhold, livsmestring, begynneropplæring og kritisk tenkning i prosjekter som kobler danning med fagkunnskap, læring og lek.

Forskningen adresserer spørsmål og problemstillinger knyttet til utvikling av fagdidaktikk og samspillet mellom mennesker, fag, estetikk og didaktikk samt kunstnerisk utviklingsarbeid. Med fokus på utdanningsinstitusjonenes innhold undersøkes humanistiske, samfunnsvitenskapelige, naturfaglige, helsefaglige og religions- og etikkfaglige problemstillinger i et bredt spekter.

Viktige forskningstemaer for området er:

Tematiske forskningsområder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Utvikling, lek, danning og læring er et av de tematiske forskningsområdene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Se oversikt over alle tematiske områder ved fakultetet.