OsloMet-logoen på et bygg sett gjennom løvverket

Fremragende fagmiljøer ved fakultetet

Her presenteres de fremragende fagmiljøene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Digitalisering i utdanning 

Fagmiljøet Digitalisering i utdanning (DigU), som har status som et fremragende miljø ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), har utgangspunkt i forskergruppen Digitale læringsarenaer (DLA).

DigU anlegger et bredt perspektiv på bruk og forståelse av digitalisering i utdanning. Det omfatter bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, strategier for digitalisering og digitale utfordringer i utdanning, nasjonalt og internasjonalt. Dette gir et grunnlag for en bred tematisk og metodisk tilnærming med hensyn til fokus, så vel som analytiske redskaper for forskningen.

Gjennom vår posisjon på lærerutdanningen, med fokus på forskning, utvikling og bruk av digital teknologi i undervisning og læring, har vi en sterk og bred tilnærming til digitalisering både i skole og lærerutdanning. Visjon for forskningsmiljøet:
«å bli et ledende miljø for ‘digitalisering i utdanning’ både nasjonalt og internasjonalt»

Forskningsgruppens arbeid skal sentreres rundt fire tematiske områder:

I løpet av de kommende årene vil vi utforske disse temaene gjennom en rekke forelesninger, seminarer og samarbeidsprosjekter. På dette nettstedet vil vi løpende dokumentere arbeidet i fagmiljøet og annonsere aktiviteter i regi av miljøet.

Kontakt

  Laster inn ...

  Kroppsleg læring i utdanningsinstitusjonar

  Kroppsleg læring i utdanningsinstitusjonar er ein samlingsstad for forskarar i prosjekt som er relevante for gruppas tematikk. Gruppa er dermed eit møtepunkt der pågåande prosjekt blir diskutert og nye prosjekt blir utvikla. Vi skal formidle ny og nyttig kunnskap om kroppsleg læring.

  Med kroppsleg læring (embodied learning) forstår vi læreprosessar og kunnskapsobjekt / -former som ikkje kan vere basert på ei klassisk dualistisk tenking der det kognitive er skilt frå det kroppslege og kjenslemessige. Kroppsleg læring fangar innlæring av kompetansar som ikkje først og fremst er teoretiske. Denne læringa omfattar til dømes praktiske kunnskapar, estetiske læreprosessar eller sosio-emosjonelle kompetansar. Ei slik tilnærming til læring er særleg relevant innanfor praktisk og estetiske fag og i begynnaropplæringa.

  Samtidig er det å lære med og gjennom praktiske handlingar med kroppen noko som kan styrke innlæring av meir teoretisk kompetanse. I teoretiske skulefag og i tverrfaglege emne kan dette gjerast ved å legge til rette for problemløysande prosessar som krev både kroppslege og symbolske handlingar. 

  Kontakt

   Laster inn ...

   Barneliv og profesjonsutøvelse/ Childlife

   Vår forskning handler om sammenhenger i hverdagslivet til barn og unge og om hvordan de samarbeider med ulike profesjonsutøvere som barnehage- og grunnskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer, fysio- og ergoterapeuter og helsesykepleiere. Gruppa prioriterer utvikling av prosjekter på tvers av OsloMet, samarbeid med andre universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

   Vi er opptatt av hvordan samfunnsendringer som migrasjon, urbanisering, endrede familiemønstre, økte utdannings- og kvalifiseringskrav og rettsliggjøring på barnefeltet påvirker og påvirkes av barn og familiers hverdagsliv. Videre retter vi oppmerksomheten mot hvordan fysisk utforming har betydning for barns deltakelsesmuligheter i bydeler og boliger og på profesjonelle arenaer som barnehager, skoler, barnevernskontorer og helsestasjoner.

   Gruppas prosjektportefølje omfatter studier med jenter og gutter som har variert funksjonsevne, alder, etnisitet, kulturell og sosial bakgrunn. Et interseksjonelt perspektiv kan anlegges i analysen av former for sosial ulikhet. Vi undersøker barndomserfaringer både i enkeltprosjekter og på tvers av prosjekter. Både allmennkulturelle og profesjonelle forståelser av hva som utgjør henholdsvis bekymringsfulle og antatt utviklende og helsebringende erfaringer blir utforsket.

   I ulike konstellasjoner har vi samarbeidet om utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter, nettverksaktiviteter og annen forskningsrettet virksomhet gjennom flere år.

   Vi fortsetter arbeidet med å bygge opp vår prosjektportefølje i nettverk med andre OsloMet-interne, nasjonale og internasjonale forskere, og arbeider fortløpende med flere søknader om eksterne forskningsmidler.
   Les mer på hjemmesiden vår (uni.oslomet.no)

   Kontakt

    Laster inn ...