English version

LUILOK – lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Prosjektet LUILOK ser på framtidig lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Bakgrunnen for LUILOK-prosjektet er OsloMet-styrets vedtak om å ikke fornye leieavtalen på Kjeller etter 2023. LUIs fakultetsstyre anbefalte i januar 2020 å gjennomføre konsekvensanalyser og se på praktiske løsninger for en eventuell felles lokalisering i Pilestredet, inkludert Institutt for yrkesfaglærerutdanning som i dag holder til på Kjeller. LUILOK forholder seg til føringene fra OsloMets Campusprogram.

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål om LUILOK her:

Ofte stilte spørsmål om LUILOK

Prosjektfaser

 • Mulighetsstudie høsten 2020

  LUILOK gjennomførte høsten 2020 en mulighetsstudie. Mulighetsstudien leverte mulige konsepter for lokalisering. Mulighetene er i ulik skala med hensyn til pris, omfang, kvalitet og organisatoriske konsekvenser. Disse mulighetene er beskrevet i en rapport for mulighetsstudien. Rapportens hensikt var å gi prosjektets styringsgruppe et godt beslutningsgrunnlag for å igangsette et forprosjekt.  

  De ulike mulighetene som er beskrevet i rapporten er: 

  • Mulighet 1: Fortetting
  • Mulighet 2: Teamkontorer / cellekontorer og åpent landskap
  • Mulighet 3: Aktivitetsbasert arbeidsplass

  Rapport for mulighetsstudien

 • Forprosjekt våren 2021

  Forprosjekt våren 2021 - LUILOK og Campus Romerike

  Prosjektgruppa for LUILOK gjennomførte våren 2021 et forprosjekt basert på føringer fra styringsgruppa for LUILOK.  Forprosjektet svarte på bestillingene i OsloMets campusprogram:  

  Styringsgruppa for LUILOK konkluderte den 16. februar 2021 med at valg av plasseringsløsning («mulighet») bør tilpasses den enkelte enhetens behov, altså behovene ved instituttene, NAFO og fakultetsadministrasjonen.  

  Basert på innspill fra enhetsvise møter, utredet prosjektgruppa videre med hovedvekt på mulighet 1 – fortetting, for flertallet av enhetene. For noen av enhetene ble den videre utredningen baseres på mulighet 1 – fortetting i cellekontorer i kombinasjon med ulike ønsker om delte/åpne løsninger. Mer detaljert enhetsvis informasjon ble gitt av enhetsledere i møter og lokale Teams-grupper.  

  Styringsgruppas konklusjoner gav en retning for det videre utredningsarbeidet  i forprosjektet,  men representerte ikke endelige avgjørelser for kontorplassering for fakultetets virksomhet.  

  Utredning av to alternativer i forprosjektet

  Styringsgruppa besluttet i prosjektmandatet at følgende to alternativer skulle utredes:  

  Alternativ 1: Fortetting ved i hovedsak å kombinere cellekontorer og teamkontorer. På cellekontorer der det forskriftsmessig sett er plass til flere enn en person, etableres flere arbeidsplasser. Øke kapasiteten ved å slå sammen enkelte cellekontorer og etablere teamkontorer med plass til flere personer, alternativt innslag der en lar to personer dele et cellekontor i kombinasjon med en fleksibel hjemmekontorløsning. Dette alternativet forutsetter også gode fellesarealer for å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø.

  Alternativ 2: En hybrid løsning basert på meldte behov fra enhetene. Dette kan for eksempel innebære kombinasjoner av cellekontorer, temakontorer og åpne landskap. Dette alternativet krever ikke en fleksibel hjemmekontorløsning, men forutsetter en arealeffektivisering.

  Føringene fra sentralt campusprogram innebar at fakultetet skulle vise til en arealeffektivisering i spennet 10-25 prosent.  I utkastet til planen for arealoptimalisering i Pilestredet som LUI leverte 1. mai, viste LUI konsepter, altså tegninger, som svarer på dette kravet. Fakultetet viser her til en arealeffektivisering  på 10 prosent for ansattarealer. Fakultetets besvarelse til campusprogrammet viser også at ved integrering av YLUs virksomhet i Pilestredet må spesialarealer videreutvikles slik at de nye behovene møtes. 

  Utflytting fra Kjeller

  Styringsgruppa i campusprogrammet vedtok 23. juni 2021 at fagmiljøene som er på Kjeller skal få bli værende på Kjeller helt fram til 2024. Det vil vurderes nærmere når utflyttingen bør skje i løpet av 2024 for de enkelte instituttene.

  Dersom det i arbeidet med et nytt campus på Romerike besluttes at noen av fagmiljøene som er på Kjeller i dag skal høre hjemme på det nye campuset, vil miljøene bli værende på Kjeller frem til leietidens utløp eller frem til det er mulig å flytte inn på nytt campus. 

  Les mer: Blir på Kjeller til leieavtalen utløper (ansatt.oslomet.no).

  Campus Romerike 

  Fakultetet leverte 1. april utkast til innspill til Campusprogrammets arbeid med Campus Romerike. 

  Fakultetet har i dag et utstrakt samarbeid med hele Oslo og Viken, deriblant Romerike, og er positive til økt samarbeid med relevante aktører på Romerike i fremtiden. LUI ser for seg at dette kan innebære tettere dialog og samarbeid med regionen, for å videreutvikle våre utdanninger, forskning og praksis.  

  Fakultetet mener at en samlet lokalisering i Pilestredet er hensiktsmessig også framover. Fakultetet ser en mulighet for aktivitetsbasert tilstedeværelse på Romerike. Det aller meste av den faglige aktiviteten på Romerike koordineres i dag fra Campus Pilestredet. Erfaringene viser at dette gir gode faglige synergier på tvers av fagmiljøene på LUI.   

  1. juli leverte fakultetet endelig innspill til Campus Romerike. Fakultetets vurdering er at aktivitetsbasert tilstedeværelse på Jessheim, heller enn fast tilstedeværelse fra enkelte studieprogrammer med studenter, ansatte, administrasjon og ledelse, er best egnet til å oppfylle ambisjoner og strategier. Unntaket fra dette er trafikklærerutdanningen, som bør være plassert på Jessheim eller et annet sted på Romerike.

 • Mellomfase 2021-2022

  I mellomfasen skal prosjektet:

  • Levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram og legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene.
  • Ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i forbindelse med universitetsstyrets vedtak om konsepter for lokasjon og innhold i Campus Romerike, herunder sikre at de to campus-prosessene, Pilestredet og Romerike, sees i sammenheng.
  • Rigge organisasjonen for neste fase av prosjektet med forventet oppstart 2022. Dette skal prosjektet gjøre gjennom å:
   • Etablere temabrukergrupper som vil samkjøres med eller overlappe med funksjonen til en referansegruppe. 
   • Etablere en ny prosjektstruktur for LUILOKs neste fase. Prosjektstrukturen skal innebære styrket lokal ledelse på enhetene, med støtte fra prosjektgruppa.
   • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte. 
   • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. Det skal være studentrepresentanter i alle temabrukergruppene. 
   • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak.

Organisering

 • Styringsgruppe LUILOK

  • Roger André Federici, dekan (prosjekteier)
  • Jarle Traavik, fakultetsdirektør (styringsgruppeleder)
  • Inger Marie Lindboe, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
  • Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
  • Hilde Arntsen, instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
  • Hege Anita Danielsen, fungerende instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
  • Sigrun Aamodt, senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  • Fred Arild Pettersen, fakultetsadministrasjonen
  • Finn Aarsæther, prodekan utdanning
  • Hanne Skaaden, prodekan FoU
  • Gry-Merethe Lutro, seksjonssjef HR
  • Hovedverneombud ved fakultet LUI
 • Prosjektgruppe LUILOK

  • Bruna M. Bruce, prosjektleder
  • Gry Hovland, assisterende prosjektleder
  • Siv Tonje Sperati Håkensen, kommunikasjon
  • Anne Brændshøi, HR
  • Runa Grimstad Wold, prosjektmedarbeider
 • Temabrukergrupper

  Spesialrom

  • Håkon Swensen (Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - GFU)
  • Kristina Solum (Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - IST)
  • Daniel Bødtker-Lund (Institutt for yrkesfaglærerutdanning - YLU)
  • Siri Haukenes (Institutt for barnehagelærerutdanning - BLU)
  • Hanna Schjerva Eide (fakultetsadministrasjonen)
  • Jon Ingar Holtet (hovedverneombud)
  • Emelie Joy Yri Hagen (student)

  Øvrige undervisningsrom (FUR-rom) og læringsarealer for studenter

  • Pål Lundberg (GFU)
  • Charlotte Johannessen (BLU)
  • Ane Stenmark Præsterud (fakultetsadministrasjonen)
  • Maybritt Jensen (verneombud)
  • Sara Martin Werenskiold (student)

  Ansattes arbeidsarealer

  • Marianne Grødum (NAFO)
  • Halvor Spetalen (YLU)
  • Hilde Haualand (IST)
  • Liv-Anna Hagen (BLU)
  • Steinar Brattenborg (GFU)
  • Eva S. Johnskareng (fakultetsadministrasjonen)
  • Øivind Telle (verneombud) 
  • Student 

  Knutepunkt og sosiale soner

  • Eivind Karlsson (BLU)
  • Kristian Skedsmo (IST)
  • Heidi Sofiedahl (fakultetsadministrasjonen)
  • Kjersti Winger (fakultetsadministrasjonen)
  • Trine Johnsrud (verneombud)
  • Aurora Olufine Seierstad (student)
 • Medvirkning

  LUILOK involverer tjenestemannsorganisasjonene og vernelinja i tråd med gjeldende lover, regler og intern policy for partssamarbeidet.​ Prosjektet har regelmessige møter med medvirkningsorganer ved fakultetet.

  Høsten 2020 og våren 2021 hadde prosjektet en referansegruppe med representanter fra prosjektets viktigste interessenter – de ansatte og studentene. Referansegruppa deltok på jevnlige arbeidsmøter med prosjektgruppa.  

  Våren 2022 skal det opprettes temabrukergrupper. Disse vil blant annet videreføre funksjonen til den tidligere referansegruppa.

Aktiviteter og møter

Kontakt LUILOK

Har du spørsmål eller innspill til LUILOK? Det er flere måter å komme med spørsmål eller innspill på: