English version

LUILOK 2.0 – lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Prosjektet LUILOK 2.0 ser på lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

LUILOK 2.0 er prosjektet som ser på fakultetets lokalisering, faglige utvikling og interesser i lys av OsloMets campusprogram.

Prosjektfaser

 • LUILOK 2.0: studieåret 2023-2024

  Prosjektet har i studieåret 2023-2024 fem hovedområder: 

  • Prosesser knyttet til beslutningen om faglig aktivitet på Campus Lillestrøm: Prosjektet skal ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i arbeidet med faglig innhold og arealspesifikasjoner for et fremtidig Campus Lillestrøm. 
  • Spesialromsprosjektet: Prosjektet skal ivareta fakultetets behov i arbeidet med å avklare faglige behov, identifisere gevinster ved sambruk, samt identifisere tiltak som ivaretar felles drift.  
  • EST i P52: Prosjektet skal fastsette endelig rom- og funksjonsprogram for de som må flytte ut av P52, utvikle detaljerte prosjekterte løsninger for LUI og EST i P52, fastsette fordeling og utforming av de avsatte arealene, og gjennomføre ROS- og behovsanalyser. 
  • Arealdisponering i Pilestredet: Prosjektet skal bistå fakultetet i å utrede, planlegge og gjennomføre hensiktsmessige løsninger for arbeidsplassarealer i Pilestredet på kort og lang sikt. 
  • Løft av Campus Kjeller: Prosjektet skal jobbe fram tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og bidra til faglig utvikling for hele LUI, i nært samarbeid med ansatte og studenter. 

  Prosjektet skal også:

  • Bistå med å levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram. Prosjektet skal legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene. 
  • Involvere faggrupper på en hensiktsmessig måte avhengig av konsekvensene av arealdisponering og faglig profil ved begge campuser.  
  • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte gjennom tiltak som fakultetssamlinger og nyhetsbrev. Samlet vil dette også bidra til organisasjonsutvikling og organisatorisk læring innen prosjekt- og prosessarbeid. 
  • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. 
  • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak. 
 • LUILOK 2.0: studieåret 2022-2023

  Prosjektet hadde i studieåret 2022-2023 tre hovedområder: 

  1. Prosesser knyttet til beslutningen om faglig aktivitet på Campus Lillestrøm: Prosjektet skal ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i arbeidet med faglig innhold og arealspesifikasjoner for et fremtidig Campus Lillestrøm.
  2. Arealdisponering i Pilestredet: Prosjektet skal bistå fakultetet i å utrede, planlegge og gjennomføre hensiktsmessige løsninger for arbeidsplassarealer i Pilestredet på kort og lang sikt. 
  3. Løft av Campus Kjeller: Prosjektet skal jobbe fram tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og bidra til faglig utvikling for hele LUI, i nært samarbeid med ansatte og studenter på Kjeller.  

  Prosjektet skal også: 

  • Bistå med å levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram. Prosjektet skal legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene. 
  • Involvere temabrukergruppene på en hensiktsmessig måte avhengig av konsekvensene av arealdisponering og faglig profil ved begge campuser.
  • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte gjennom tiltak som fakultetssamlinger og nyhetsbrev. Samlet vil dette også bidra til organisasjonsutvikling og organisatorisk læring innen prosjekt og prosessarbeid. 
  • Samle informasjon og innhente empiri om rekrutteringsgrunnlag, kompetansebehov og eksisterende utdanningstilbud i Lillestrøm og i universitets- og høgskoleregionen Oslo og Viken. 
  • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. 
  • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak. 
 • Historikk 2020-2022

  Mulighetsstudie høsten 2020

  LUILOK gjennomførte høsten 2020 en mulighetsstudie med mulige konsepter for lokalisering. Mulighetene var i ulik skala med hensyn til pris, omfang, kvalitet og organisatoriske konsekvenser, og ble beskrevet i en rapport. Rapportens hensikt var å gi prosjektets styringsgruppe et godt beslutningsgrunnlag for å igangsette et forprosjekt.  

  Forprosjekt våren 2021

  Prosjektgruppa for LUILOK gjennomførte våren 2021 et forprosjekt. Forprosjektet svarte på bestillingene fra OsloMets campusprogram:  

  Studieåret 2021-2022

  I studieåret 2021-2022 hadde prosjektet følgende mandat:

  • Levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram, inkludert beslutninger og eventuelle høringer på arbeidsplasskonsepter og prinsipper for bruk av spesialrom. Prosjektet skal legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene. 
  • Ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i forbindelse med universitetsstyrets vedtak om konsepter for lokasjon og innhold i Campus Romerike, herunder sikre at de to campus-prosessene, Pilestredet og Romerike, sees i sammenheng.
  • Rigge organisasjonen for neste fase av prosjektet med forventet oppstart 2022. Dette skal prosjektet gjøre gjennom å:
   • Etablere temabrukergrupper som vil samkjøres med eller overlappe med funksjonen til en referansegruppe. 
   • Etablere en ny prosjektstruktur for LUILOKs neste fase. Prosjektstrukturen skal innebære styrket lokal ledelse på enhetene, med støtte fra prosjektgruppa.
   • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte. 
   • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. Det skal være studentrepresentanter i alle temabrukergruppene. 
   • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak.

Organisering

 • Styringsgruppe LUILOK 2.0

  • Roger André Federici, dekan (prosjekteier)
  • Jarle Traavik, fakultetsdirektør (styringsgruppeleder)
  • Kristin Danielsen Wolf, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
  • Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
  • Hilde Arntsen, instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
  • Anna Hagen Tønder, instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
  • Marit Lunde, senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  • Ronald Worley, representant fra fakultetsadministrasjonen
  • Finn Aarsæther, prodekan utdanning
  • Sølvi Mausethagen, prodekan FoU
  • Gry-Merethe Lutro, seksjonssjef HR
  • Trine Johnsrud, fungerende hovedverneombud ved fakultet LUI
 • Prosjektgruppe LUILOK 2.0

  • Bruna M. Bruce, prosjektleder
  • Gry Hovland, assisterende prosjektleder
  • Fred Arild Pettersen, delprosjektleder, brukerkoordinator P52-prosjektet
  • Siv Tonje Sperati Håkensen, kommunikasjon
  • Anne Brændshøi, HR
  • Runa Grimstad Wold, prosjektmedarbeider
 • Medvirkning

  LUILOK involverer tjenestemannsorganisasjonene og vernelinja i tråd med gjeldende lover, regler og intern policy for partssamarbeidet.​ Prosjektet har regelmessige møter med medvirkningsorganer ved fakultetet.

Aktiviteter og møter

Kontakt oss

Det er flere måter å komme med spørsmål eller innspill på: