English version

LUILOK – lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Prosjektet LUILOK ser på framtidig lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Bakgrunnen for LUILOK-prosjektet er OsloMet-styrets vedtak om å ikke fornye leieavtalen på Kjeller etter 2023. LUIs fakultetsstyre anbefalte i januar 2020 å gjennomføre konsekvensanalyser og se på praktiske løsninger for en eventuell felles lokalisering i Pilestredet, inkludert Institutt for yrkesfaglærerutdanning som i dag holder til på Kjeller. LUILOK forholder seg til føringene fra OsloMets Campusprogram om å utarbeide en fremdriftsplan for utflytting fra Kjeller, innspill til fremtidig aktivitet på Campus Romerike og en helhetlig disponeringsplan av kontorer og arealer i Pilestredet.

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål om LUILOK her:

Ofte stilte spørsmål om LUILOK

 • Mulighetsstudie høsten 2020

  LUILOK gjennomførte høsten 2020 en mulighetsstudie. Mulighetsstudien leverte mulige konsepter for lokalisering. Mulighetene er i ulik skala med hensyn til pris, omfang, kvalitet og organisatoriske konsekvenser. Disse mulighetene er beskrevet i en rapport for mulighetsstudien. Rapportens hensikt var å gi prosjektets styringsgruppe et godt beslutningsgrunnlag for å igangsette et forprosjekt.  

  De ulike mulighetene som er beskrevet i rapporten er: 

  • Mulighet 1: Fortetting 
  • Mulighet 2A: Teamkontorer 
  • Mulighet 2B: Cellekontorer og åpent landskap 
  • Mulighet 3: Aktivitetsbasert arbeidsplass 

  Rapport for mulighetsstudien

Forprosjekt våren 2021 - LUILOK og Campus Romerike

Prosjektgruppa for LUILOK gjennomfører et forprosjekt våren 2021 basert på føringer etter mulighetsstudien fra styringsgruppa for LUILOK.  Forprosjektet skal svare på bestillingene i OsloMets campusprogram:  

Utviklings- og medvirkningsprosesser gjøres i samarbeid med den enkelte enheten.

Retning for forprosjektet

I møtet for styringsgruppa for LUILOK den 16. februar 2021 konkluderte styringsgruppa med at valg av plasseringsløsning («mulighet») bør tilpasses den enkelte enhetens behov (ved instituttene, NAFO og fakultetsadministrasjonen).  

Basert på innspill som har kommet i enhetsvise møter, vil prosjektgruppa utrede videre med hovedvekt på mulighet 1 – for flertallet av enhetene. For noen av enhetene vil den videre utredningen baseres på mulighet 1 - fortetting i cellekontorer i kombinasjon med ulike ønsker om delte/åpne løsninger. Mer detaljert enhetsvis informasjon vil gis av enhetsledere i møter og lokale Teams-grupper.  

Styringsgruppas konklusjoner gir en retning for det videre utredningsarbeidet som skal gjøres i forprosjektet,  men representerer ikke endelige avgjørelser for kontorplassering for fakultetets virksomhet.  

Utredning av to alternativer i forprosjektet

Styringsgruppa har i prosjektmandatet besluttet at følgende to alternativer skal utredes:  

Alternativ 1: Fortetting ved i hovedsak å kombinere cellekontorer og teamkontorer. På cellekontorer der det forskriftsmessig sett er plass til flere enn en person, etableres flere arbeidsplasser. Øke kapasiteten ved å slå sammen enkelte cellekontorer og etablere teamkontorer med plass til flere personer, alternativt innslag der en lar to personer dele et cellekontor i kombinasjon med en fleksibel hjemmekontorløsning. Dette alternativet forutsetter også gode fellesarealer for å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø.   

Alternativ 2: En hybrid løsning basert på meldte behov fra enhetene. Dette kan for eksempel innebære kombinasjoner av cellekontorer, temakontorer og åpne landskap. Dette alternativet krever ikke en fleksibel hjemmekontorløsning, men forutsetter en arealeffektivisering. 

Prosjektet skal etter føringer fra sentralt Campusprogram sørge for en arealeffektivisering i spennet 10-25 prosent.  

Ved integrering av YLUs virksomhet i Pilestredet må spesialarealer videreutvikles slik at de nye behovene møtes. 

Campus Romerike 

Det er utarbeidet en prosessplan for arbeidet med campus Romerike ved LUI våren 2021. Les prosessplanen (PDF-dokument på ansatt.oslomet.no).

Fakultetet leverte 1. april utkast til innspill til Campusprogrammets arbeid med Campus Romerike. 

Fakultetet har i dag et utstrakt samarbeid med hele Oslo og Viken, deriblant Romerike, og er positive til økt samarbeid med relevante aktører på Romerike i fremtiden. LUI ser for seg at dette kan innebære tettere dialog og samarbeid med regionen, for å videreutvikle våre utdanninger, forskning og praksis.  

Fakultetet mener at en samlet lokalisering i Pilestredet er hensiktsmessig også framover. Fakultetet ser en mulighet for aktivitetsbasert tilstedeværelse på Romerike. Det aller meste av den faglige aktiviteten på Romerike koordineres i dag fra Campus Pilestredet. Erfaringene viser at dette gir gode faglige synergier på tvers av fagmiljøene på LUI.   

Videre prosess ved LUI inkluderer behandling i IDF, LAMU og Fakultetsstyret før endelig innspill på Campus Romerike-delen av OsloMets campusprogram leveres 1. juli. 

Medvirkning 

LUILOK involverer tjenestemannsorganisasjonene og vernelinja i tråd med gjeldende lover, regler og intern policy for partssamarbeidet.​ Prosjektet har regelmessige møter med medvirkningsorganer ved fakultetet. Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra prosjektets viktigste interessenter – de ansatte og studentene. Referansegruppa deltar på jevnlige arbeidsmøter med prosjektgruppa.  

Organisering

 • Styringsgruppe LUILOK

  • Sarah J. Paulson, dekan (prosjekteier)
  • Jarle Traavik, fakultetsdirektør (styringsgruppeleder)
  • Torgeir Alvestad, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
  • Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
  • Hilde Arntsen, instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
  • Inger Lise Holen, instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
  • Sigrun Aamodt, senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  • Gry Hovland, seksjonssjef praksisadministrasjonen og representant for administrasjonen
  • Finn Aarsæther, prodekan utdanning
  • Hanne Skaaden, prodekan FoU
  • Gry-Merethe Lutro, seksjonssjef HR
  • Jon Ingar Holtet, hovedverneombud ved fakultet LUI
 • Referansegruppe LUILOK per våren 2021

  • Liv Anna Hagen, BLU
  • Maybritt Jensen, BLU
  • Rein Magnus Jensen, GFU
  • Grethe Kjensli, GFU
  • Lars Gule, IST, verneombud
  • Halvor Spetalen, YLU
  • Anne-Catrine Wolden, YLU
  • Øivind Telle, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering og verneombud for administrasjonen
  • Lene Østli, NAFO
  • Kristin Lund, NAFO
  • Yvonne Bergly Andersen, student
 • Prosjektgruppe LUILOK per våren 2021

  • Linn Rasch Aune, prosjektleder (fra mars 2021)
  • Merethe Anker-Nilssen, prosjektlederstøtte
  • Cecilie Østensen, arealkontakt fakultet / økonomi
  • Therese Haaland Jonassen, interiørariktekt, ZINC
  • Siv Tonje Sperati Håkensen, kommunikasjon
  • Cecilie Rønning Voster, HR
  • Brynjar Svarva, prosjektkontor
  • Bruna M. Bruce, prosjektleder leveranse Campus Romerike

Kontakt LUILOK

Har du spørsmål eller innspill til LUILOK? Det er flere måter å komme med spørsmål eller innspill på: