English version

LUILOK 2.0 – lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Prosjektet LUILOK 2.0 ser på framtidig lokalisering av virksomheten til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

LUILOK 2.0 er prosjektet som ser på fakultetets framtidige lokalisering, faglige utvikling og interesser i lys av OsloMets campusprogram.

Vi har samlet noen ofte stilte spørsmål her:

Ofte stilte spørsmål om LUILOK

Prosjektfaser

 • LUILOK 2.0: studieåret 2022-2023

  Prosjektet har i studieåret 2022-2023 tre hovedområder: 

  1. Prosesser knyttet til beslutningen om faglig aktivitet på Campus Lillestrøm: Prosjektet skal ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i arbeidet med faglig innhold og arealspesifikasjoner for et fremtidig Campus Lillestrøm.
  2. Arealdisponering i Pilestredet: Prosjektet skal bistå fakultetet i å utrede, planlegge og gjennomføre hensiktsmessige løsninger for arbeidsplassarealer i Pilestredet på kort og lang sikt. 
  3. Løft av Campus Kjeller: Prosjektet skal jobbe fram tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og bidra til faglig utvikling for hele LUI, i nært samarbeid med ansatte og studenter på Kjeller.  

  Prosjektet skal også: 

  • Bistå med å levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram. Prosjektet skal legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene. 
  • Involvere temabrukergruppene på en hensiktsmessig måte avhengig av konsekvensene av arealdisponering og faglig profil ved begge campuser.
  • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte gjennom tiltak som fakultetssamlinger og nyhetsbrev. Samlet vil dette også bidra til organisasjonsutvikling og organisatorisk læring innen prosjekt og prosessarbeid. 
  • Samle informasjon og innhente empiri om rekrutteringsgrunnlag, kompetansebehov og eksisterende utdanningstilbud i Lillestrøm og i universitets- og høgskoleregionen Oslo og Viken. 
  • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. 
  • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak. 
 • Historikk 2020-2022

  Mulighetsstudie høsten 2020

  LUILOK gjennomførte høsten 2020 en mulighetsstudie med mulige konsepter for lokalisering. Mulighetene var i ulik skala med hensyn til pris, omfang, kvalitet og organisatoriske konsekvenser, og ble beskrevet i en rapport. Rapportens hensikt var å gi prosjektets styringsgruppe et godt beslutningsgrunnlag for å igangsette et forprosjekt.  

  De ulike mulighetene som er beskrevet i rapporten er: 

  • Mulighet 1: Fortetting
  • Mulighet 2: Teamkontorer / cellekontorer og åpent landskap
  • Mulighet 3: Aktivitetsbasert arbeidsplass

  Rapport for mulighetsstudien

  Forprosjekt våren 2021

  Prosjektgruppa for LUILOK gjennomførte våren 2021 et forprosjekt basert på føringer fra styringsgruppa for LUILOK. Forprosjektet svarte på bestillingene fra OsloMets campusprogram:  

  Basert på innspill fra enhetsvise møter, utredet prosjektgruppa med hovedvekt på mulighet 1 – fortetting, for flertallet av enhetene. For noen av enhetene ble den videre utredningen basert på mulighet 1 – fortetting i cellekontorer i kombinasjon med ulike ønsker om delte/åpne løsninger. 

  Utredning av to alternativer 

  Følgende alternativer ble utredet i forprosjektet:  

  Alternativ 1: Fortetting ved i hovedsak å kombinere cellekontorer og teamkontorer. 

  Alternativ 2: En hybrid løsning basert på meldte behov fra enhetene, for eksempel kombinasjoner av cellekontorer, temakontorer og åpne landskap. 

  Føringene fra sentralt campusprogram innebar at fakultetet skulle vise til en arealeffektivisering i spennet 10-25 prosent.  I utkastet til planen for arealoptimalisering i Pilestredet som LUI leverte 1. mai, viste LUI konsepter med en arealeffektivisering på 10 prosent for ansattarealer. Fakultetets besvarelse til campusprogrammet viste også at ved integrering av Institutt for yrkesfaglærerutdannings virksomhet i Pilestredet krever det videreutvikling av spesialarealer. 

  Campus Romerike 

  I foreløpige innspill til Campus Romerike (1. april 2021) skrev fakultetet at vi i dag har et utstrakt samarbeid med hele Oslo og Viken, deriblant Romerike, og er positive til økt samarbeid med relevante aktører på Romerike i fremtiden. LUI så for seg at dette kunne innebære tettere dialog og samarbeid med regionen, for å videreutvikle våre utdanninger, forskning og praksis.  

  Fakultetet mente at en samlet lokalisering i Pilestredet ville være hensiktsmessig også framover. Fakultetet så en mulighet for aktivitetsbasert tilstedeværelse på Romerike. 

  1. juli leverte fakultetet endelig innspill til Campus Romerike. Fakultetets vurdering var her at aktivitetsbasert tilstedeværelse på Jessheim, heller enn fast tilstedeværelse fra enkelte studieprogrammer med studenter, ansatte, administrasjon og ledelse, er best egnet til å oppfylle ambisjoner og strategier. Unntaket fra dette er trafikklærerutdanningen, som fakultetet mente burde være plassert på Jessheim eller et annet sted på Romerike.

  Studieåret 2021-2022

  I studieåret 2021-2022 hadde prosjektet følgende mandat:

  • Levere på løpende bestillinger fra sentralt campusprogram, inkludert beslutninger og eventuelle høringer på arbeidsplasskonsepter og prinsipper for bruk av spesialrom. Prosjektet skal legge til rette for medvirkningsprosesser på disse leveransene. 
  • Ivareta gode informasjons- og medvirkningsprosesser i forbindelse med universitetsstyrets vedtak om konsepter for lokasjon og innhold i Campus Romerike, herunder sikre at de to campus-prosessene, Pilestredet og Romerike, sees i sammenheng.
  • Rigge organisasjonen for neste fase av prosjektet med forventet oppstart 2022. Dette skal prosjektet gjøre gjennom å:
   • Etablere temabrukergrupper som vil samkjøres med eller overlappe med funksjonen til en referansegruppe. 
   • Etablere en ny prosjektstruktur for LUILOKs neste fase. Prosjektstrukturen skal innebære styrket lokal ledelse på enhetene, med støtte fra prosjektgruppa.
   • Gi informasjon og legge til rette for økt kunnskap til styringsgruppa og til fakultetets ansatte. 
   • Legge til rette for involvering av og medvirkning fra studenter i samarbeid med Studentenes fakultetsråd, gjennom god informasjonsflyt og dialog med prosjektgruppa. Det skal være studentrepresentanter i alle temabrukergruppene. 
   • Oppdatere risikovurdering for prosjektet, med tilhørende risikoreduserende tiltak.

Organisering

 • Styringsgruppe LUILOK 2.0

  • Roger André Federici, dekan (prosjekteier)
  • Jarle Traavik, fakultetsdirektør (styringsgruppeleder)
  • Inger Marie Lindboe, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
  • Vibeke Bjarnø, instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
  • Hilde Arntsen, instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
  • Anna Hagen Tønder, instituttleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
  • Marit Lunde, senterleder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  • Ronald Worley, representant fra fakultetsadministrasjonen
  • Finn Aarsæther, prodekan utdanning
  • Hanne Skaaden, prodekan FoU
  • Gry-Merethe Lutro, seksjonssjef HR
  • Trine Johnsrud, fungerende hovedverneombud ved fakultet LUI
 • Prosjektgruppe LUILOK 2.0

  • Bruna M. Bruce, prosjektleder
  • Gry Hovland, assisterende prosjektleder
  • Siv Tonje Sperati Håkensen, kommunikasjon
  • Anne Brændshøi, HR
  • Runa Grimstad Wold, prosjektmedarbeider
  • Fred Arild Pettersen, brukerkoordinator P52-prosjektet
 • Medvirkning

  LUILOK involverer tjenestemannsorganisasjonene og vernelinja i tråd med gjeldende lover, regler og intern policy for partssamarbeidet.​ Prosjektet har regelmessige møter med medvirkningsorganer ved fakultetet.

  Høsten 2020 og våren 2021 hadde prosjektet en referansegruppe med representanter fra ansatte og studenter. Referansegruppa deltok på jevnlige arbeidsmøter med prosjektgruppa.  

  Referansegruppa ble våren 2022 erstattet med temabrukergrupper, hvorav temabrukergruppa for spesialrom ble konstituert.

  Våren 2023 ble det oppnevnt brukerkoordinatorer som skal sikre brukerinvolvering for de berørte i forbindelse med at Institutt for estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og design flytter inn i Pilestredet 52. Fred Arild Pettersen er fakultetets brukerkoordinator. 

Aktiviteter og møter

Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill? Det er flere måter å komme med spørsmål eller innspill på: