Veiledning for utarbeidelse av sensorveiledning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Veiledningen er godkjent av Utdanningsutvalget 6. november 2018.

Veiledningen er i tråd med retningslinjer for sensorveiledning ved OsloMet (student.oslomet.no).

Hovedhensikten med sensorveiledninger er å sikre felles forståelse av vurderingskriterieriene blant sensorene som vurderer en eksamensbesvarelse. Med tanke på sensorer som selv ikke har undervist i emnene, samt sikring av konsistent sensur ved eventuelt klage er det viktig å utarbeide gode sensorveiledninger. Systematisk bruk av sensorveiledninger vil bidra til åpenhet og innsyn rundt sensorordningen og det kan hjelpe studentene til selv å vurdere hvorvidt de har fått en rimelig karakter. Sensorveiledninger skal også bidra til å sikre samsvar mellom læringsutbytte, eksamensoppgaver og vurderingskriterier innen et emne og innen et studieprogram.

Det er ikke tilstrekkelig å henvise til de nasjonale karakterbeskrivelsene i sensorveiledningen (PDF-dokument på uhr.no).  Beskrivelsen av forventningen til en gitt karakter skal være knyttet til eksamensoppgaven.

Sensorveiledning for ulike eksamenstyper

LUI har en felles mal for sensorveiledning, den tilpasses eksamenstype og bør ikke overstige 1-2 sider.  Det er emneansvarlig sitt ansvar å utarbeide sensorveiledning og gjøre den tilgjengelig for studentene på egnet sted. Beskrivelse av hva som skal inngå i sensorveiledningen for de ulike eksamenstypene er beskrevet nedenfor. Hva som forventes for å få en spesifikk karakter må være i samsvar med vurderingskriterier beskrevet i fagplan/emneplan.

 • Sensorveiledning for masteroppgaver, bacheloroppgaver og større oppgaver

  • Utarbeides i forkant, tar utgangspunkt i læringsutbytte beskrevet i emneplan.
  • Generelle momenter for vurdering av besvarelsen kan inngå i veiledningen. Oppgi formelle krav som stilles til oppgaven. (Antall ord/sider/linjeavstand med mer.)
  • Hva forventes av en A,- B,- C,- D,- og E-besvarelse? Ved bruk av karakterskala bestått/ikke bestått, beskrives minimum for å bestå. Må samsvare med vurderingskriterier i fagplan/emneplan.
  • Beskriv spesielle momenter som trekker karakteren opp eller ned.
  • Skal oppgi læringsutbytter knyttet til gitt eksamensoppgave
  • Skal oppgi relevant pensum knyttet til gitt eksamensoppgave
  • Skal beskrive det sensor bør kjenne til og hva som har vært vektlagt i undervisningen. Oppgi om det er gitt veiledning underveis.
  • Kan gjenbrukes flere semestre.
  • Tilgjengelig for studentene før innlevering av besvarelsen på læringsplattformen.
  Momenter som kan inngå i sensorveiledning for masteroppgaver, bacheloroppgaver og større oppgaver

  I utarbeiding av sensorveiledning for masteroppgaver, bacheloroppgaver og større oppgaver, kan momentene under være en støtte, men må vektlegges i ulik grad i forhold eksamensoppgavens omgang og om det er en besvarelse på bachelor eller master. Se beskrivelsen av læringsutbytte i kvalifikasjonsrammeverket (PDF-dokument på regjeringen.no).

  • I hvilken grad er problemstillingen klart formulert og avgrenset? (Meget overbevisende/klart/tilfredsstillende/uklar/lite presis/mangler?)
  • I hvilken grad dokumenterer kandidaten bruk av kunnskap om relevant teori og metode? (Meget god/god/mangelfull/problematisk/dårlig?)
  • I hvilken grad er valg av metode og teori hensiktsmessig og godt begrunnet? (Meget god/god/i hovedsak hensiktsmessig/mangelfull/ikke forsvarlig?)
  • I hvilken grad er det god og tydelig sammenheng mellom de ulike delene i oppgaven? (Meget tydelig og god/god/tilfredsstillende/til dels uklar/uklar?)
  • I hvilken grad er språket presist og lettfattelig? (Presist og lettfattelig/stort sett presist og lettfattelig/språket er brukbart, til tider noe upresist/upresist og mindre godt?)
  • Er det god referanse/kildebruk? (Er det benyttet en enhetlig stil for referanser, figurer og tabeller? Er alle kilder oppgitt på en korrekt måte?)
 • Sensorveiledning for eksamensoppgave hvor studenten selv velger tema og problemstilling

  • Utarbeides i forkant, tar utgangspunkt i læringsutbytte beskrevet i emneplan.
  • Generelle momenter for vurdering av besvarelsen kan inngå i veiledningen.
  • Beskriv hva som forventes av et A-svar, C -svar og E-svar. Ved bruk av karakterskala bestått/ikke bestått, beskrives minimum for å bestå. Må samsvare med vurderingskriterier i fagplan/emneplan.
  • Beskriv spesielle momenter som trekker karakteren opp eller ned.
  • Skal oppgi læringsutbytter knyttet til gitt eksamensoppgave
  • Skal oppgi relevant pensum knyttet til eksamensoppgavene.
  • Skal beskrive hva som har vært vektlagt i undervisningen. Har det blitt gitt veiledning underveis? Hvor selvstendig har kandidatene arbeidet?
  • Stabile over tid, gjenbrukes flere semestre.
  • Sensorveiledning er tilgjengelig for studentene på læringsplattformen før eksamen.
 • Sensorveiledning for muntlig og praktisk eksamen

  • Utarbeides før eller samtidig med eksamensoppgaven, tar utgangspunkt i læringsutbytte beskrevet i emneplan.
  • Beskriv generelle retningslinjer for vurdering av presentasjon/aktivitet.
  • Må tilpasses om det er test av kunnskap eller om det er test av ferdigheter/forberedt presentasjon.
  • Hva forventes av en A- presentasjon, C -presentasjon og E -presentasjon? Ved bestått/ikke bestått karakterskala, beskriv minimum for å bestått karakter. Må samsvare med vurderingskriterier i fagplan/emneplan.
  • Beskriv spesielle momenter som trekker karakteren opp eller ned.
  • Skal oppgi læringsutbytter knyttet til gitt eksamensoppgave.
  • Skal oppgi relevant pensum knyttet til gitt eksamensoppgave.
  • Skal beskrive hva som har vært vektlagt i undervisningen og om det er gitt veiledning underveis.
  • Sensorveiledninger fra tidligere eksamener kan gjenbrukes men tilpasses gitt eksamensoppgave.
  • Sensorveiledning er tilgjengelig for studentene på læringsplattformen før eksamen.
 • Sensorveiledning for eksamensoppgaver med gitt oppgavetekst, f.eks. tekstoppgaver, langsvar og hjemmeeksamen

  • Utarbeides før eller samtidig med eksamensoppgaven. Sensorveiledningen skal ta utgangspunkt i eksamensoppgavene.
  • Skal inneholde både generelle retningslinjer for vurdering av besvarelsene og konkrete momenter på enkeltoppgaver.
  • Beskriv spesielle momenter som kan trekke karakteren opp eller ned.
  • Beskriv hva som forventes av et A-svar, C -svar og E-svar. Ved bruk av karakterskala bestått/ikke bestått, beskrives minimum for bestått karakter. Må samsvare med vurderingskriterier i fagplan/emneplan.
  • Skal oppgi læringsutbytter knyttet til gitt eksamensoppgave.
  • Skal oppgi relevant pensum knyttet til gitt eksamensoppgave.
  • Skal beskrive hva som har vært vektlagt i undervisningen.
  • Sensorveiledninger fra tidligere eksamener kan gjenbrukes men tilpasses gitt eksamensoppgave.
  • Er tilgjengelig for studentene på læringsplattformen etter sensur er publisert.
 • Sensorveiledning for eksamensoppgaver med konkrete svaralternativer

  • Utarbeides før eller samtidig med eksamensoppgaven. Sensorveiledningen skal ta utgangspunkt i eksamensoppgavene.
  • Består av fasit med angivelser av riktige svar og hvordan alternative/delvis riktige svar skal vurderes.
  • Beskriv hva som forventes av et A-svar, C- svar og E – svar. Ved bruk av karakterskala bestått/ikke bestått, beskrives minimum for å bestått karakter. Må samsvare med vurderingskriterier i fagplan/emneplan.
  • Beskriv spesielle momenter som kan trekke karakteren opp eller ned.
  • Oppgi læringsutbytter knyttet til eksamen dersom det er hensiktsmessig.
  • Oppgi pensum knyttet til eksamensoppgaven dersom det er hensiktsmessig
  • Oppgi hva som har vært vektlagt i undervisningen dersom det er hensiktsmessig.
  • Sensorveiledninger fra tidligere eksamener kan ikke gjenbrukes.
  • Er tilgjengelig for studentene på infosenteret LUI eller annet egnet sted i én uke etter at sensur er publisert.
 • Sensorveiledning for multiple choice

  • Utarbeides før eller samtidig med eksamensoppgaven. Sensorveiledningen skal ta utgangspunkt i eksamensoppgavene.
  • Består av en fasit med angivelser av riktige svar og poeng for den enkelte svar.
  • Skal beskrive hva som er minimum poengsum for å bestå eksamen.
  • Sensorveiledninger fra tidligere eksamener kan ikke gjenbrukes.
  • Er tilgjengelig for studentene på infosenteret LUI annet egnet sted i én uke etter at sensur er publisert.

Praktisk informasjon